Beretning 2017

Formandsberetning – Røde Kors Vejle

Facts om Røde Kors Vejle:
Antal aktiviteter: 21
Antal aktivitetsledere: 27
Antal frivillige: ca. 345
Antal medlemmer: ca. 200
Røde Kors Vejle (RKV) ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer + en formand
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling for en periode på to år.
Bestyrelsen for RKV er en arbejdende bestyrelse med medlemmer, der på konstitueringsmødet i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen vælger sig ind på de arbejdsområder i afdelingen, som de specielt er interesserede i at følge/tage ansvar for – eg. Landsindsamlingen (LI), julehjælpen, butiksdriften, samaritterne eller andre af afdelingens aktiviteter.
Næstformanden vælges ligeledes på konstitueringsmødet.
Alle aktivitetslederne (AL) er organiserede i et inspirations- og samarbejdsforum  (A-forum), der mødes 3-4 gange årligt for at drøfte fælles problemstillinger, nye tiltag, uddannelse etc.

Tilbagemelding på Røde Kors Vejles (RKV) mål for 2017

1.  Fokus på Røde Kors Vejles kommunikation – internt og eksternt
Røde Kors Vejle har i indeværende år været i de lokale aviser, hhv. Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen, hyppigere end nogensinde før.
Meget ofte har det været journalisterne, der selv har henvendt sig, fordi de har hørt,
at der foregik ”spændende tiltag i afdelingen”. Som eksempel kan jeg nævne uddelingen af årets julehjælp, som der også lokalt i Vejle er stor bevågenhed omkring, og som sker i tæt samarbejde med Kvickly i Bryggen, det lokale storcenter, der de sidste to år også har samlet ind i selve butikken til ”den omvendte julekurv”, hvor de handlende har kunnet donere alt fra flæskesteg til legetøj. Naturalierdonationerne er efterfølgende blevet vekslet til kontanter, som Røde Kors Vejles AL for julehjælpen igen kunnet købe fødevarer, legetøj og andre gode ting for. I år blev dette initiativ til 5 julekurve.
Også andre af RKVs aktiviteter har i indeværende år været genstand for lokalpressens opmærksomhed. Lad mig i flæng nævne: Café H, hjemløsehøringen, familienetværkerne m.v.
RKV har en aftale med ovennævnte medier om, at der kan linkes til artiklerne, der efterfølgende kan læses på både foreningens hjemmeside www.rkvejle.dk og Facebook.
Internt arbejdes der løbende med kommunikationen mellem bestyrelsen og aktiviteterne – og aktiviteterne imellem, således at alle, der arbejder frivilligt i RKV, kan komme til at føle sig som en integreret del af ”familien”. A-forum bidrager i høj grad til at højne informationsniveauet i afdelingen. Vi arbejder løbende på at nedbryde ”siloerne” og fremme organisationstanken.
 
2. Løbende vedligeholdelse af hjemmeside og opdatering af Facebook
Her lades en del tilbage at ønske!
Den journalist, som vi havde håbet på at ”ansætte” til at opdatere hjemmeside og Facebook, har beklageligvis måttet bøje sig for sin fagforenings rigide og strenge regler for udførelse af frivilligt arbejde, så længe han var på efterløn.
Vi håber imidlertid at se ham igen i marts, når han går på pension. Også forsøget til at få AL til at holde deres hjemmesider up-to-date er i nogen grad mislykkedes. De har simpelt hen for meget andet om ørerne.
Så der er kun enkelte i RKV, der sporadisk opdaterer deres ”sider” på www.rkvejle.dk  og/eller lægger spændende artikler, billeder etc. på Facebook og hjemmesiden.
 

3. Konsolidere og udvikle afdelingens genbrugsbutikker

Tøjbutikken har efterhånden kørt i flere år med en fast stab af frivillige og en flot omsætning.
Butikken iværksætter løbende initiativer for at tiltrække nye kunder. I år blev butikkens 25 års jubilæum eksempelvis fejret med en kæmpe fødselsdagsfest, hvor kunderne kunne købe tøj
til favorable priser og vinde mange gode ting i den tombola, der var stillet op i RK-huset.
Butikslederen (Mie) sidder med i et af de Røde Kors-udvalg, der står bag den nye genbrugsstrategi, så hun og hendes stab er altid først med det nye!
Sorteringen sørger i øvrigt på mesterlig vis for, at tøjet altid er af høj kvalitet.
Møbelbutikken har lidt under en del af de ”børnesygdomme”, som jeg tror, at alle nystartede foretagender kan nikke genkendende til.
Logistik: Hvordan får vi et flow af varer fra lageret til butikken? Hvordan får vi et flow i selve butikken, således at der altid er noget nyt og spændende at se på for vore kunder? Hvordan får vi vores lager til at fungere, således at dette kan fungere som en slags outlet?
Skal vi ukritisk takke ja til alle de møbler og andre effekter, som RKV får tilbudt?
Læg hertil en næsten kronisk mangel på butiksfrivillige, der har bevirket, at enkelte frivillige har måttet tage alt for mange vagter og andre opgaver på sig. Heldigvis kan vi ved afslutningen på 2017 konkludere, at butikken har fundet sine ben i det meste takket være en stærk ledelse og fantastiske medarbejdere – der i øvrigt synes at strømme til lige nu.
Folk må have hørt om det hyggelige arbejdsmiljø i møbelbutikken!
Alt i alt et godt år med god omsætning i begge butikker de vanskelige tilkørsels- og parkeringsforhold på Flegmade på trods
 

4. Fokusere på igangværende aktiviteter:

Besøgstjenesten – var efterhånden blevet så omfattende (ca. 60 besøgsrelationer) at AL – opgaven ganske enkelt var blevet for tung for én person. Vi har derfor hele efteråret arbejdet på at splitte tjenesten op i tre mindre sektioner:
⦁ en administrativ AL, der tager imod alle henvendelser og sende besøgsmodtageren videre til
⦁ den ene eller den anden af de to ”praktiske” AL
Den nye struktur gælder fra 1. marts 2018.
Lige nu arbejder det nye team på at forenkle og gentænke mange af de arbejdsprocesser, der har været gængse indtil nu, i erkendelse af, at arbejdsbyrden – selv for tre personer- fortsat er alt for overvældende for frivillige, der er engagerede på arbejdsmarkedet og i uddannelse.
 Teamet vil løbende drøfte muligheden for at starte en besøgscafé.
 Førstehjælpen: Se Henrik Mamsens bidrag – under aktivitetsindberetninger.
 Samaritterne: Organisatorisk er der i 2017 sket det, at AL er blevet splittet op på to personer. Den ene, Kenneth Eriksen) varetager fortsat alle opgaver ifm. Jelling Musikfestival (JMF). Den anden (Johan Hoeg Hansen) er AL ift. Røde Kors Vejles øvrige samaritktiviteter.
 De to AL arbejder tæt sammen omkring JMF
Landsindsamlingen: Se Eriks indlæg under aktivitetsindberetningerne
Vågetjensten: Se Eriks aktivitetslederindberetning
 
5 Igangsætte nye sociale aktiviteter, når vi ser behovet
Café H, café for hjemløse og marginaliserede unge (under 30 år), som RKV driver i samarbejde med den selvstændige forening, Kaos &CO – et fondsfinansieret gadeteam- flyttede i dec. under samme tag som Kaos &CO på Flegmade 15. Røde Kors´ landskontor har bistået med juridisk bistand ved udfærdigelsen af den samarbejdsaftale, som Café H – og således RKV – har indgået med Kaos &CO. Aftalen indebærer bl.a., at Café H udvider åbningstiden betragteligt, samt at medarbejderne i Kaos &CO for en dels vedkommende er frivillige i Café H, når denne har åbent. Samarbejdsaftalen mellem Kaos &Co og Røde Kors er indgået for at holde det frivillige arbejde adskilt fra det professionelle arbejde, der udføres i gadeteamsregi.
Frivillige i Røde Kors udfører ikke myndighedsopgaver og er dækket af Røde Kors forsikringer.
Kaos &CO har deres egne forsikringer, der dækkede deres medarbejdere uden for Café Hs åbningstid.
Alle omkostninger ifm. driften af Kaos &Co og Café H dækkes via donationer
  

6. (Fortsætte processen med) talentudvikling blandt og opkvalificering af de frivillige i afdelingen
RKV er i 2017 indgået i Netværk10 Øst sammen med 9 andre afdelinger i hhv. den sydlige del af Region Midt og den nordlige del af Region Syd. Et af formålene med netværket er at dele gode ideer og erfaringen på kryds og tværs af de 10 afdelinger og – ikke mindst – at planlægge og afholde kurser for de frivillige i vore respektive aktiviteter. Det er de enkelte afdelinger, der byder ind med ideer til indhold og står for afvikling af kurserne, naturligvis med ekspertise udefra – Landskontoret og andre, der har viden om det emne/de emner, der tages op ifm. kurserne.

Det er ofte lettere – og måske også bedre? – for vore frivillige at tage på et kursus i fx Horsens eller Give sammen med folk, som man (måske) kender, end tage til Langtbortistan sammen med ukendte folk?  I øvrigt udelukker det ene ikke det andet og det vil naturligvis fortsat være muligt at deltage i arrangementer afholdt i RkiD-regi.
Introkurset for nye frivillige er dog lagt ind i RKVs aktivitetsårshjul, da afdelingen har valgt at afholde kurset lokalt.
I A-forum inspireres AL til at iværksætte kurser på tværs af aktiviteterne. Vi afventer forslag fra gruppen.
 
7. Fortsætte og udbygge samarbejdet med offentlige myndigheder og frivillige foreninger i lokalområdet
Se punkt 5 om samarbejdet med foreningen Kaos &CO
Der er udsendt invitation til alle foreninger i lokalområdet, der arbejder med unge hjemløse og sårbare/marginaliseringstruede unge, hvor ”konsortiet” opfordrer til samarbejde. Også med den kommunalt ansatte sygeplejerske, gademedarbejder og misbrugskonsulent.
Der arbejdes fortsat på at inddrage Vejle Kommune i projektet.
RKV har fortsat samarbejdsaftaler med kommunen omkr. Mnet, Qnet, Vejle Sygehus, plejehjem og hjemmeplejen samt Integration.
 
8. ⦁ Afdelingens internationale arbejde:
Afdelingen havde som et af målene, at prioritere og engagere sig i det internationale arbejde. Ikke mindst er det vigtigt at videregive information om Røde Kors indsatsen i trængte lande.
Der er traditionel stor fokus på indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer o.l.  Der i mod er der mindre fokus på den store indsats Røde Kors yder i mange lande verden over, når der ikke nødvendigvis er katastrofer. Konkret ydede lokalafdelingerne støtte til Pakistan, Palæstina, Georgien, Hviderusland, Kenya, Liberia, Sudan, Yemen og Cambodia. Her ud over er var der igangværende projekter i flere andre. I slutningen af 2016 besluttede vi at støtte projekter i Laos og Madagaskar – hver med 10.000 kr. Projekterne giver eksempelvis støtte til udsatte børns sundhed, at give børn en god start på livet, projekter generel der retter sig mod bedre sundhed.
2 gange i 2017 har Røde Kors inviteret ca. 12 frivillige til nærmere at studere projekter Røde Kors Danmark har engageret sig i. I juni 2017 besøgte 12 Røde Kors frivillige Georgien, hvor vores afdeling var repræsenteret ved Mariann Salskov, AL i Qnet.
Turen i efteråret besøgte ligeledes 12 frivillige Liberia, hvor der jo har været en stor indsats mod den dødbringende sygdom Ebola. På denne tur var afdelingen (mig bekendt) ikke repræsenteret. På bestyrelsesmødet den 28. nov. drøftede vi evt. støtte for 2018. På grund af vidende omsætning i vores genbrugsbutikker navnlig som følge af længere tids vejarbejde i Flegmade, besluttede vi ikke at støtte for 2018. Vi håber meget, at økonomien giver os mulighed for at give økonomiske støtte næste år (Jens)
 

9. Arbejde på at tiltrække nye frivillige

Butikkerne, i særdeleshed møbelbutikken, har ind imellem folk med fodlænker, asylsøgere med midlertidigt ophold og folk, der skal aktiveres, repræsenteret i arbejdsstyrken. Lidt af en krævende opgave, da disse nye grupper af frivillige som oftest skal sidemandsoplæres og, for asylansøgernes vedkommende, måske ikke taler sproget så godt.
Foreningen får ikke mange henvendelser fra frivillige – ad hoc-frivillige – der gerne vil være frivillige i kort tid til en afgrænset opgave. Måske et indsatsområde i 2018?
Desværre er URK ikke at finde lokalt p.t. Efter en disruption proces sidste forår, synes de (næsten) at være forsvundet fra jordens overflade. Når de får sig organiseret i en eller anden form for lokalafdelingsstruktur, er RKV mere end parat til igen at samarbejde med dem.
 

10. Fundraising hvor dette giver mening

I 2017 har vi fundraiset til Café H: Vi har fået penge fra Jelling Musikfestivalfond til events for brugerne i Café H og senge til det ungeherberg – der endnu kun findes i drømmeland – fra Jelling Sparekassefond. Fra samme fond er der søgt om penge til fx fjernsyn, projektor o.l. til Cafe H. (Begge ansøgninger er blevet imødekommet)). Rema 1000 (i Skolegade) donerer mad til Café H. Det samme gælder Kvickly (i Bryggen), der også donerer kød til Mnet
 
11. Fortsat øge antallet af medlemmer
Der gøres ingen samlet indsats (fortsat)
Men de frivillige in spe, der henvender sig til formanden, bliver gjort opmærksom på, at et medlemskab giver visse fordele fx hvis de kunne have lyst til enten selv at stille op til bestyrelsen eller stemme på medlemmer til bestyrelsen. Det samme opfordres AL til, hvis de ikke er medlemmer

Årsberetninger fra aktiviteterne 2016

Integration
Frivillige cafe: 12
Frivillige hjælp: 4
Cafeen har gns. 10-12 gæster pr gang. Flest afghanere og syrere, men også eritreere og andre nationaliteter. Hovedaktiviteten er samtaler på dansk og almen hygge, men også lektiehjælp fylder en del.
Flere af de frivillige har deltaget i kursus om lovgivning på flygtningeområdet, om sprogtræning og om arbejde med traumatiserede flygtninge.
I hjælpen har vi i 2017 haft 417 henvendelser, flest vedr. forlængelse af opholdstilladelse og pas, men spændende vidt også på andre områder, herunder samtaler med mere eller mindre traumatiserede brugere. Vi har brugt 219 timer på hjælpen.
Vi forudser at der i 2018 vil være stigende fokus på jobsøgning og arbejdsforhold. To af de frivillige deltager i temadag om flygtninges vej til beskæftigelse (februar)
Flemming er tovholder for Samarbejdsgruppen på integrationsområdet i Vejle kommune, hvor jobcenter, familievejledere, sprogskoler, tortur- og traumecenteret samt frivillige organisationer er repræsenteret. Gruppen mødes 2 gange i året og opretholder en oversigt over alle kendte tiltag på integrationsområdet.
I februar afholder vi temaaften om kulturmødet mellem flygtninge og frivillige.
I april har vi arrangeret temaaften om arbejdet med traumatiserede flygtninge.
I august står vi for temaaften om flygtninge i Netværk Øst.
Aktivitetsledere café og hjælp med ansøgninger for flygtninge,
Flemming Christensen og Hanne Hovmand, aktivitetsledere
 
Venner viser vej
I Vejle Kommune har 19 flygtningekvinder, 22 flygtningemænd og 42 flygtningebørn en dansk netværksperson/familie.
Der har i 2017 været tilknyttet 22 kvinder og 15 mænd som frivillige netværkspersoner/familier til flygtningene.
Ved kampagne i uge 2 i 2018 har jeg fået 23 nye frivillige som ønsker at blive netværkspersoner, og jeg har ca. 25 flygtninge/flygtningefamilier på venteliste, så meget positivt med så mange henvendelser.
Jeg vil i 2018 forsøge at lave en fælles udflugt for de frivillige og flygtningene, så der måske kan skabes netværk på tværs af familierne.
Desuden vil jeg arrangere yderligere en fællesaften med foredrag m.v., samt julefrokost for de frivillige, for at skabe sammenhold og udveksle erfaringer mellem de frivillige.
Der blev holdt et fællesmøde for de frivillige i efteråret 2017, men jeg har ikke kendskab til hvad der er sket på området før 1. august 2017, hvor jeg blev aktivitetsleder sammen med Lone, som jeg arbejder sammen med vedr. netværksfamilier i Børkop/Brejning, og Marianne som jeg arbejder sammen med vedr. netværksfamilier i Vejle.
Aktivitetsleder
Kirsten Brødsgaard Andersen, aktivitetsleder
 
Primus Motor, Vejle
AL                                             2016: 1    2017: 1  
Mentorer                                              4              7
Brugere                                                2              0
Det har været et godt år. Vi har netop afsluttet et forløb med et godt resultat efter et års aktivitet. Der er ingen brugere p.t. Der har været nedgang i hele Danmark. Men vi er i gang med en oplysningskampagne i fængslerne. Mentorkorpset er både større og bedre ved indgangen til 2018 end et år tidligere. Vi er stadig i en fase, hvor vi lærer meget.
Henning Wichmann, aktivitetsleder
 
Tøjbutikken
P.t. har butikken 27 frivillige, hvilket er lige i underkanten, så vi skal i gang med at rekruttere nye i 2018.
Også i år kom vi over den ene million i omsætning, hvilket er en succes med de udfordringer, vi har haft ifm. Vejle Kommunes arbejde med en super cykelsti. Efter færdiggørelsen af samme, kan der ikke parkeres foran butikken, men vi er så heldige, at der er parkering bag ved butikken.
Vi stræber efter at have tilfredse kunder, hvilket lykkes langt hen ad vejen. Vi for god feedback både fra de faste kunder og dem, der lige kommer forbi. Butikken havde 25 års jubilæum i september. Det var en dejlig dag sammen med kunder og frivillige. Jeg håber, at vi også i de kommende år kommer til at gøre en forskel både økonomisk, men også socialt
Mie, aktivitetsleder
 
Sorteringen
I sorteringen er vi stadig 13 ansatte; 13 fantastiske mennesker, der alle går op i at levere det bedste til butikken. En chauffør er stoppet pga. af sygdom, men heldigvis har vi fået en Jørgen mere, der er ligeså fantastisk som alle de andre.
Vi har i årets løb købt en vaskemaskine og en tørretumbler og vi vasker kondisko til den store guldmedalje og kan se, at det er godt for omsætningen i butikken, der har solgt godt på trods af
al det vejarbejde, der har været i løbet af efteråret på Flegmade
 
 Møbelbutikken
Vi har 19 faste frivillige tilknyttet butikken og 3 tilknyttet afhentning, udbringning og lager. Derudover er 4 tilknyttet med midlertidige aftaler.
Det kniber desværre at få folk til at tage faste vagter, så det er et stort puslespil at få ugevagtplanerne til at gå op med folk der kan åbne og lukke butikken (kassebetjening m.m.) så flere frivillige til at tage de faste vagter, tak!
Vores omsætning er som budgetteret på ca. 430.000 kr. hvilket vi er godt tilfredse med i forhold til de udfordringer vi har haft i forbindelsen med Vejle kommunes arbejde med en super cykelsti.
Vi har lavet en aftale med udlejeren om at kunne bruge en del af pladsen ved siden af butikken til kundeparkering og personalet kan parkere frit på arealet bag butikken med p-bevis. Desuden kan kunderne parkere 3 timer på arealet.
Vores kunder udtrykker stor tilfredshed med butiksforholdene og betjeningen som de mener er frisk og uformel, hvilket giver os mange faste kunder.
De fysiske forhold er desværre ikke optimale med de 3 områder, hvor vi har møbler og nips.
Forløbet med flytningen af vores fjernlager har ikke været tilfredsstillende for os og har efterladt os med en væsentlig højere husleje, men lageret fungere fint og så må vi tage det herfra og få det bedste ud af vilkårene.
Til slut et ønske om at det lykkes bestyrelsen at finde nogle lokaler hvor vi kan samle alle aktiviteterne, selvom vi alle ved at det ikke bliver den letteste opgave
Poul og Britta, aktivitetsledere
 
Café Q
Cafe Q har fortsat åbent hver onsdag. Efter brugerønske er åbningstiden udvidet ½ time Dvs. nu fra 10-12.30. Vi er i alt 6 frivillige, der fordeler vagterne, så der er to frivillige pr. gang. Brugertallet er stort set uændret fra sidste år. 10 kvinder bruger p.t. cafeen. Nogen kommer næsten hver gang andre kommer indimellem. Kvinderne giver udtryk for at cafeonsdagene er noget de ser frem til. Et fast holdepunkt. Et sted, hvor de føler sig trygge og kan komme, som de er. Udover hygge og samvær over kaffe og brød tilbydes fortsat jævnligt små aktiviteter i og ude af huset og hjælp til kontakt til kommune og andre instanser. Lige nu er snak og dialog på tværs af gruppen, det der er mest behov for, og derfor fylder mest.
Cafeen er for alle kvinder, der på den ene eller anden måde er sårbare. Her kommer kvinder, der f.eks. har levet i et voldeligt forhold eller kvinder, der på anden måde står i en vanskelig situation. Generelt gælder at de fleste står uden for arbejdsmarkedet og derfor ikke har et naturligt netværk og føler sig ensomme i hverdagen. Aldersmæssigt er spredningen p.t. fra 31-61 år.
Cafe Q og Qnet samarbejder omkring forskellige aktiviteter. F.eks. har vi i april 2017 afholdt en fælles ”Spis Sammen” arrangement. I september var vi på en dagstur til Den gamle By i Århus. Året blev sluttet af med en fælles julefrokost for brugere og frivillige i Røde Korshuset.
I 2017 startede vi med fælles supervision for både frivillige i Qnet og CafeQ. Psykolog Sanne Linke står for supervisionen. Et tilbud, der er iværksat fra Hovedkontoret i København og tilbydes til alle Qnet i Danmark. Vi har afholdt to supervisioner og umiddelbart virker det som et godt og brugbart tilbud. Vi oplever fortsat, at vores tilbud ikke er kendt af alle fagpersoner, der kunne formidle tilbuddet videre. Vi er overbevist om, at mange flere vil have glæde af tilbuddet. En særlig indsats i 2018 vil derfor være at brede kendskabet til cafeen noget mere til blandt andet forskellige kommunale fagfolk.
Bodil Rasmussen, aktivitetsleder
 
Landsindsamlingen 2017
Årets Landsindsamling var på flere områder omstruktureret ift. tidligere. Eksempelvis var der oprettet 8 indsamlingssteder isf. 1 i håb om, at den forkortede afstand ville friste flere indsamlere. Det blev desværre ikke tilfældet, idet der kun blev samlet ind på 75 af de 234 ruter. Der blev indsamlet 152.029 kr., hvilket var lidt mindre end forrige år. Også på landsplan var resultatet på 18,4 mio. kr. en mio. kr. mindre end sidste år. Årsagen skal nok findes i det faktum, at borgerne synes, der efterhånden er for mange indsamlinger, hvilket vi må medgive dem. I 2018 vil vi have færre ruter i Vejle og til gengæld flere ruter på landet.
Vi fik en imponerende omtale i Ugeavisen – sågar i 2 omgange og på avisens initiativ.
Overordnet var processen ifm. forberedelse og gennemførelse af indsamlingen meget tilfredsstillende.
 Erik Dam, aktivitetsleder
 
Vågetjenesten
Vågetjenesten har været på vågeblus det sidste halve år. Årsagen hertil skyldes dels aktivitetslederens afgang og dels markante problemer med vores vagttelefon, hvorved vore samarbejdspartnere ikke kunne komme i kontakt med os. Problemet er løst ved årsskiftet, hvor et team på 4 telefonvagter sikrer, at vi kan leve op til egne og andres forventninger. Situationen har bevirket, at et par frivillige vågere er stoppet, men nye er på vej. Alle plejecentre er besøgt, og respektive ledere har udtrykt stor taknemmelighed for vores virke.
Vågetjenesten betjener: 12 plejecentre, 6 afdelinger på Vejle Sygehus + Hjemmeplejen
Erik Dam, aktivitetsleder
 
Samaritterne
I 2017 havde samaritterne 23 vagter, som regel i weekender i sommerhalvåret. I alt 995 timer
Dertil lægges JMF med 53 personer i ca. 1800 timer + et antal timer til indretning, opstilling og nedtagning af vagten, kørsel m.v.
Samaritterne har mistet kunder pga. manglende kapacitet, men nye er kommet til.
Der er 17 uddannede samaritter i afdelingen og flere på vej.
De nye bliver oprettet i Kontakt, således at de kan få adgang til håndbøgerne i Mit Røde Kors, før de sendes på kursus.
Når de nye har været med på tre møder afholdes der en samtale med henblik på at afklare deres forventninger. Herefter laves der en uddannelsesplan.
Samaritternes mailadresser er blevet hacket, men er blevet oprettet igen i et andet domæne.
Henning
 
Besøgstjenesten (Jelling)
Det går stille og roligt i Jelling med én ny besøgsven i år. Der har været stort frafald i modtagerstaben i det sidste år grundet høj alder
Margit Hoffman, aktivitetsleder
Besøgstjenesten (Vejle)
I årets løb har der været meget stor udskiftning blandt besøgsvennerne
Nogle besøgsvenner har besluttet at stoppe efter besøgsmodtagers død. Andre på grund af sygdom, eller fordi arbejdet nu gjorde, man måtte flytte. Tre stoppede efter opfordring.
Heldigvis har nye meldt sig, så der pr. 1. febr. 2018 er der 61 besøgsvenner og 2 på vej.
Flere besøgsvenner er ved at være klar efter en kortere pause.
De seneste par år har vi mistet en del besøgsmodtagere på grund af fraflytning fra kommunen, alvorlig sygdom eller død.
Ventelisten er lige nu på mellem 10-15. Det usikre tal skyldes, at flere melder, de måske er klar om et par måneder eller?
En del besøgsmodtagere er ellers gjort af et godt stof, for der er flere i halvfemserne, ja endog en 100-årig, som Bodil Klindt som besøgsven i samarbejde med plejecenter og fra USA hjemkommet familie sørgede for blev fejret med alt, hvad der hører sig til – bl.a. borgmesterbesøg og fest et par dage senere.
I årets løb har der bl.a. været tilbud om kurser i demens fra kommunens demenskonsulenter, indføring i Røde Kors ved bl.a. Lene, kursus i førstehjælpsomhed ved Henrik, deltagelse i sommerudflugten og årets nytårskomsammen for besøgsvenner.
Efter fem år siger jeg tak for godt samarbejde til bl.a. bestyrelsen, besøgsvenner, besøgsmodtagere, samarbejdspartnere i Røde Kors besøgstjenester i Jelling, Give og Egtved, Ældre Sagen i Børkop samt besøgstjenester ved Nørremarkskirken, Hover/Grejsdalens Kirke og Frelsers Kirke.
Fra 1. februar 2018 varetages besøgstjenesten af Yvonne Karlsted Møller, Emelie My Damsgaard Jensen og Christina Damgaard Jacobsen. Yvonne er den praktiske leder, og Emelie og Christina tager sig af opgaverne i ”marken”.
Hanne Feld, afgående aktivitetsleder
 
Café H, café for unge hjemløse/ socialt udsatte
Café H kom i 2017 rigtig godt i gang. Vi fik slået vores navn fast, som et værested for unge, socialt udsatte.
Vi var igennem hele året hjemmehørende hos Café Parasollen, drevet af KFUM’s sociale arbejde.
Takket været generøse private sponsorer samt fonde, fik vi mulighed for at arrangere forskellige arrangementer i løbet af året.
Brugerne var til fodboldlandskamp i parken (DK-Rumænien), i biografen samt en bowlingtur med afsluttende spisning i The Grill.
Derudover afholdt vi en hjemløsehøring i Bygningen med deltagelse af kommunalpolitikere fra Vejle samt eksterne indlægsholdere. Et arrangement, som vi vil tillade os at betegne som en stor succes, og som også fik en god mediedækning.
Vi har haft omkring 15 forskellige brugere, både socialt udsatte, men også hjemløse unge.
Brugerne har taget et stort ansvar for Café H med deres egne udformede ordensregler og hvordan vi holder en pæn omgangstone imellem hinanden.
Der haft været tilknyttet omkring 5 faste frivillige, men derudover har vores samarbejde med Gadeteamet resulteret i et antal ekstra frivillige via Kriminalforsorgen, som benytter Café H i forbindelse med kriminelle, som idømmes et vist antal timers samfundstjeneste.
Fra 2018 har Gadeteamet brudt samarbejdet med Café Parasollen og KFUM for i stedet at blive drevet af Foreningen Kaos (V/Sanne Bjergaard) og har etableret et samarbejde med Røde Kors.
Vi er flyttet sammen i nye lokaler på Flegmade 15 og fungerer i dagtimerne som Gadeteamet’s tilholdssted og derefter fra kl. 15 som Café H, 4 dage om ugen i stedet for tidligere 2 dage.
Foreningen Kaos er økonomisk støttet de næste 3 år af private fonde som yder tilskud til både lønninger og drift.
Vores udfordring i starten af 2018 vil være at få endnu flere frivillige, men vi er godt på vej med 11 frivillige p.t.
Mnet
6 familier – 7 børn
4 frivillige – søger en enkelt eller 2 mere
Gået fra at være et netværk for yngre mødre med mindre børn til at være et familienetværk for familier – mødre, fædre, familier og deres børn i alle aldre.
Vi samarbejder med sundhedsplejerskerne i Vejle Kommune, der har vores folder og deler ud, til forældre, de mener, kan have gavn af at være en del af netværket.
Vi arbejder psykosocialt med både børn og forældre.
Hver mødegang afsluttes med fællesspisning. Vi mødes mandage i ulige uger fra kl. 16.00-19.00.
Vi har med stor succes indført tandbørstning hver gang inden børnene tager hjem. De har hver fået en elektrisk tandbørste og de glæder sig hver gang.
Vi har været bisidder i 5 – 7 tilfælde; det giver stor tryghed for forælderen at have en støtte i mødet med offentlige instanser.
3 familier er kommet ind og 2 er gået ud.
Vi har haft 5 familier på familie Camp – et højskolelignende ophold for familier, der giver forældrene vigtige redskaber med hjem til at håndtere dagligdagen i familien.
I sommerferien havde vi en tur til Legoland
Vi arbejder på, om vi kan få et kolonihavehus, da det vil kunne give børnene en mulighed for at komme ud, når vi samles. Ofte er børnene lukket inde i en lejlighed, når de er hjemme hos forældrene.
Vi vil gerne have flere familier i netværket og gerne også nogle fædre.
 
Qnet
I 2017 var vi 5 frivillige, 1 aktivitetsleder og i alt 8 kvinder. Af de 8 kvinder indgik de 4 af dem i aktivt mentorskab, 2 af dem havde fortsat en løsere kontakt til deres tidligere mentor, mens de 2 sidste udelukkende deltog i arrangementsdelen.
I årets løb har vi fået 4 nye henvendelser, hvor 1 af dem udmøntede sig i mentorskab, mens de øvrige enten blev afvist af Q-net eller alligevel ikke førte videre.
En af vores kvinder, der har været mange år i netværket uden mentor, fik igen akut behov for en-til-en støtte og ophold på krisecenter.
Vi har sagt farvel til 2 kvinder i årets løb. Den ene kvinde var efter mange års deltagelse i netværket desværre blevet ude at stand til at deltage i netværket, mens vi fik sendt den anden kvinde videre til Q-net i København efter 1 1/2 års mentorskab i Vejle.
Året bød som tidligere år på 11 månedlige aftenarrangementer f.eks. en tur i biografen, gåtur i naturen, spilaften og julehygge. Derudover startede vi med at lave samarrangementer med vores ”søsterforening” Cafe-Q i form af spis-sammen arrangement i april, efterårsudflugt til den Gamle By i Århus og fælles julefrokost.
For vores frivillige startede der i 2017 supervision 3 gange om året, hvor vi sammen med Cafe-Q kan få vendt relevante problematikker med en frivillig Røde Kors psykolog. Det er et rigtig godt initiativ, som vi sætter pris på at hovedkontoret har igangsat. I lighed med tidligere år har der også været rig mulighed for frivillige at deltage i diverse kurser omkring en-til-en støtte.
I 2017 deltog Q-Net i statusundersøgelse udsendt af hovedkontoret sammen med de øvrige 18 Q-Net i Danmark. Undersøgelsen belyste antal brugere og frivillige, hvordan de forskellige netværk arbejder, udviklingen af Q-Net de senere år og hvilke aktiviteter, der afholdes. I statusrapporten kan man se, at der en landsdækkende tendens til at kvinder bliver længe i netværket, og det er også tilfældet i Vejle.
Ved indgangen til 2018 er der startet ny aktivitetsleder, som sammen med aktivitetsleder for Cafe-Q ønsker at indgå nye samarbejder f.eks. med Gadeteamet/Cafe-H for derved at finde nye brugere til hver vores aktivitet. Vi får primært henvendelse om nye kvinder/brugere fra krisecentret og kommunen, men ønsker også at gå nye veje.
Q-Net undersøger i øjeblikket desuden samarbejde med Foreningen For Voldsramte Kvinder, som har 800 medlemmer i Danmark.
I 2018 ønsker vi i Q-net desuden at få redefineret vores netværk og arbejder p.t. på at formalisere forventninger og ønsker til både frivillige og brugere samt samarbejdet med Cafe-Q.
Susanne Nielsen, aktivitetsleder
 
Førstehjælpen
2017 startede ret godt, vi havde mange kursister og endda nogle som måtte på venteliste og derfor med overflyttes til næste kursus. Vi fik samtidig gang i vores frivillige kurser, hvor vi har haft omkring 40 af afdelingens frivillige igennem. Frivillige kurserne er noget som man har snakket om på landskontoret og i efteråret var førstehjælpen i Vejle nævnt i vores medlemsblad som bliver udsendt fra Landskontoret.
I løbet af foråret får vi nyt udstyr i form at dukker og opgradering af vores hjertestarte som desværre kostede end del, men dette var en investering idet at dukkerne gerne skulle holde i nogle år.
Efter et halvt år med mange kursister, lavede jeg som aktivitetsleder en kæmpe satsning, nemlig at begynde at tilbyde færdselsrelateret førstehjælp hver uge i håb om at i kan tiltrække kursister som man netop gør i Esbjerg. Men denne satsning går desværre galt og selv om den fik en indkørsel besluttede jeg ved årsskiftet at jeg stoppe med dette. Men denne satsning har desværre gjort at Førstehjælpen for første gang med mig ved roret kører ud med en underskud. Underskuddet stammer blandt andet fra den kendsgerning, at lønnen til instruktørerne er den sammen uanset antal af kursister
Hvis jeg kigger fremad i 2018 har jeg max fokus på økonomien, hvorfor der også kommer et nyt budget til bestyrelsen, som det ser ud nu, har vi 16 elever hver gang vi afholder et færdselsrelateret kurser hvilket vi gør 2 gange i måneden og hver 3 måned tilbyder vi et 12 timers kursus.
Henrik Mamsen, aktivitetsleder
 
Patientstøtterne
I 2017 har vi som noget nyt haft en del henvendelser fra unge mennesker, der gerne vil være patientstøtte. Det er meget positivt. De finder os via Røde Kors hjemmeside. Men denne udvikling kommer så også til at betyde en hurtigere gennemstrømning af frivillige, da de pga. uddannelser også hurtigt kan være på vej videre. Men stadigvæk er det godt med en god aldersspredning ved denne aktivitet.
I lighed med sidste år er vi 22 patientstøtter, hvoraf 6 er nye.
Vi besøger 8 afdelinger på Regionshospitalet. Vi har afholdt 4 evalueringsmøder, hvoraf det ene
var en juleafslutning.
Vi får en del henvendelser via hjemmesiden fra alle aldersgrupper, hvilket har betydet, at vi ikke har haft behov for at annoncere efter patientstøtter.
Marianne Vinkler og Liana Ligneul, aktivitetsledere
 
Nørklerne
Der er 12 nørklere, heraf 1 hjemmestrikker ultimo 2018. Vi har sendt 500 stk. strik til Kliplev. Vi har deltaget i udflugt og julefrokost. Har mistet Grete Mogensen, stifteren af nørklerklubben i 1983
Ginna og Nanna, aktivitetsledere.
 

Hvad sker der ellers i Røde Kors Vejle?

I løbet af året har vi arbejdet hårdt på at gøre afdelingen til ét stort fællesskab – i stedet for en række silo-aktiviteter – der har det fælles mål at nå ud til så mange sårbare i lokalsamfundet som muligt. Platformen for arbejdet er A-forum, forum for aktivitetsledere, der mødes 4 gange om året. På møderne, der har en forbløffende mødefrekvens, er der bl.a. blevet diskuteret fælles tiltag over for sårbare grupper i forbindelse med julen. Dette resulterede i ekstra julekurve til asylsøgere, Lego-pakker til aktiviteternes børn og andre gode ting, som aktiviteterne kunne fremskaffe på kryds og tværs. Problemer med fx manglende frivillige og lederemner bliver ligeledes vendt, hvilket har resulteret i både en cross-over frivillig og et enkelt aktivitetslederskift.
Butikkerne, og i særdeleshed møbelbutikken, har været på banen med hjælp til de (få) hjemløse, der har fået et sted at bo, asylsøgere og kvinder i især Café Q, der har kunnet hente møbler o.l. på butikkens lager til meget gunstige priser samt gratis ting fra ”lykkekasserne” med frasorteret porcelæn, bestik og andet husgeråd. Et fantastisk tiltag, der har gavnet en masse mindrebemidlede i lokalsamfundet. Tøjbutikken har ligeledes tilbudt deres assistance m.h.t. målgruppen, hvilket vi skal have set nærmere på i 2018.
RKV er i fuld gang med at revurdere og omdefinere AL-rollerne i mange af aktiviteterne, der simpelt hen er blevet alt for voluminøse til en enkelt aktivitetsleder. Besøgstjenesten var den første aktivitet, der blev brudt op i mindre enheder med tre aktivitetsledere med forskellige funktioner i stedet for én. Samaritterne fik en aktivitetsleder for Jelling Musikfestival, der er den logistisk mest komplicerede opgave af samtlige samaritopgaver i afdelingen. Til de almindelige AL-opgaver blev der antaget en ny, dygtig frivillig. Denne nye konstruktion har i den grad boostet aktiviteten.
Nørklerne har fået to nye AL til at klare opgaverne, og endelig har Al for førstehjælpen fået en co-leder til at holde styr på de mange kurser, der efterhånden afvikles i førstehjælpsregi. Vi fortsætter arbejdet med at analysere/ændre/udvide aktiviteterne i 2018 med henblik på at nå ud til endnu flere sårbare, der har brug for RKVs hjælp.
RKVs formand, der er medlem af RKiDs hovedbestyrelse, har haft et meget travlt og udbytterigt år. Med udgangspunkt i og inspiration fra en meget aktiv forening, har hun kunnet bidrage med erfaringer fra ”marken”, der i hvert fald i et par tilfælde har kunnet inspirere til nye tiltag i Landsforeningen. Lad mig blot nævne Café H, café for unge hjemløse, og samarbejdet med gadeteamet
Kaos &CO, der har inspireret Landskontoret til på landsplan at iværksætte tiltag for hjemløse. Ligeledes har afdelingens arbejde med tværgående tiltag som A-forum haft stor bevågenhed.
Lige nu arbejdes der i HB-regi med ”Vision 2030”, der helt sikkert vil blive genstand for stor opmærksomhed i afdelingen.
Årets sommerudflugt til Moesgaard og det nye boligområde ved havnen i Aarhus havde 60 deltagere. Flere end nogensinde før, så vi prøver at gentage succesen næste år.
Måske bliver 2018 også året, hvor vi vover at sætte endnu flere –  tværgående?-  tiltag i søen?
I øvrigt arbejdes der løbende på at tiltrække bestyrelsesmedlemmer fra Børkop, hvilket igen i år ikke er lykkedes.
 
Tak til alle frivillige i Røde Kors Vejle for et godt år
 
På vegne af bestyrelsen
Lene Thorborg
Formand

 

Denne side bruger cookies. Ved at klikke dig videre på siden, accepterer du dette. Læs mere om cookies...