Beretning 2018

Facts om Røde Kors Vejle: 
 Antal aktiviteter: 20 
 Antal aktivitetsledere: 29 
 Antal frivillige: ca. 300 
 Antal medlemmer: ca. 210 

Røde Kors Vejle ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer plus 1 formand.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling for en periode på 2 år – medhalvdelen i lige år og den anden halvdel i ulige år. 

Bestyrelsen for Røde Kors Vejle er en arbejdende bestyrelse med medlemmer, der på konstitueringsmødet i den ny bestyrelse efter generalforsamlingen vælger sig ind på de arbejdsområder i afdelingen, som de specielt er interesseret i at følge/tage ansvar for – Landsindsamlingen, Julehjælp, butiksdriften, samaritterne eller andre afdelingens aktiviteter. 

Næstformanden vælges ligeledes på konstitueringsmødet. 

Alle aktivitetslederne er organiseret i et inspirations-og samarbejdsforum (A-forum), der mødes ca. 3 gange årligt for at drøfte fælles problemstillinger, nye tiltag, uddannelse etc. 

I maj meddelte  vores formand Lene Thorborg, at de havde solgt deres hus i Vejle og agtede at flytte til Sjælland. Som følge heraf overtog næstformanden Jens Bech Andersen formandsposten, hvilket beretningen naturligvis bærer præg af.  
 
1. Styrke afdelingens kommunikation 
Et mål for 2018 var at styrke afdelingens kommunikation – internt og eksternt.  I starten af efteråret fik vi på opslag efter af nye bestyrelsesmedlemmer bl.a. en  henvendelse fra Renè Sørensen. Renè har bl.a. erfaring i kommunikation, som  han har kastet sig over i efteråret. Endvidere har han også delvis ansvar for  promovering af Røde Kors Vejle på Face Book.  B.la. i forbindelse med Landsindsamlingen fik vi fin omtale.  Også målet vedrørende løbende ajourføring af Face Book er blevet opfyldt ?? 
 
2. Møde med Integrationsminister Inger Støjberg 
Den 7. maj 2018 havde Røde Kors Vejle besøg af integrationsminister Inger   Støjberg. Hun havde ønsket at høre nærmere om vores indsats i forhold til  indvandrere og flygtninge. Udover ministeren deltog flere fra Landskontoret, bla.  Anders Ladekarl. Hanne Hovmand fortalte om ”Min cafe”, cafeens historie samt   en ny aktivitet ”Venner viser vej”. Her hjælpes flygtninge i deres kontakt med det  danske samfund, bl.a. ansøgninger, off . papirer, jobansøgninger/CV, lektie cafe,  spisning opdragelse, samtaler og det danske sprog. 
  Flemming Christensen fortalte specifikt, at man har en aftale med Vejle  Kommune om rykkerskrivelser og afdragsordninger. I 2017 var der behandlet  417 sager og 219 timer. I 2018 (indtil mødet med Inger Støjberg) var der  behandlet 238 sager og 97 timer. 
  Kirsten Andersen fortalte om match mellem flygtninge og danske familier, aftale  med Vejle Kommune om opgavefordeling, børneattester. De der kommer i Røde  Kors  er de interesserede og motiverede. 
  6 personer af helt forskellig nationalitet som benytter/eller har benyttet Røde  Kors`  tilbud var repræsenteret på mødet med ministeren og fortalte om deres   oplevelser – ja en havde sågar blomster med til ministeren.  Helt igennem et særdeles positivt og informativt møde, som ministeren var  meget glad for. 
  I øvrigt vil Ligestillingsministeren også besøge Røde Kors i Vejle. Det bliver den  14. jan. 2019, hvor ministeren gerne vil høre om vores ”Q-projekter”. 
 
3. Lokaler. 
Vi har pt. vores lokaler noget spredt – om end lokalerne ikke ligger langt fra  hinanden. Der ud over kan det forventes, at hele området vil blive ændret.  Formentlig vil de fleste af bygningerne blive revet ned og i stedet vil der blive  opført lejligheder. Denne proces er allerede startet på den anden side af  Flegmade.  Derfor har vi i bestyrelsen efterhånden længe kigget efter nye lokaler, hvilket har  slugt mange ressourcer. 
  Vi mente at have fundet noget særdeles velegnet på hjørnet af Horsensvej og  Viborgvej. Det viste sig imidlertid, at der i denne bygning ikke måtte være  detailsalg. Til den kategori hører tøjbutikken. Formanden havde i efteråret et  møde med Vejle Kommunes planchef – men der var absolut ingen mulighed for  dispensation. Til gengæld fik han rettet vores blik på Ibæk Strandvej, hvor der  kunne være  muligheder, som godt måtte rumme en tøj-genbrugsbutik.  Netop i øjeblikket arbejder vi med denne mulighed. Vi håber meget, at det lader  sig realisere. 
 
4. Projekt Hjemløse. 
Navnlig ”den gamle formand” har brugt mange ressourcer på at etablere et  projekt for unge hjemløse. Røde Kors bød i den forbindelse ind på et projekt, som  Vejle Kommune udbød. Udbuddet indebar bl.a. penge til ansættelse af  medarbejdere. Desværre var det ikke Røde Kors Vejle Kommune endte med at  vælge.   Derfor har vi lukket dette projekt ned – vel vidende at behovet for en indsats på  dette område er stort. 
 
5. Landsindsamlingen 2018. 
  Som sædvanlig var der landsindsamling til Røde Kors den første søndag i  oktober. Dagen var præget af usædvanlig flot vejr. Vi fik dækket flere ruter end  sidste år om end ikke alle blev besat. Ikke mindst elever fra Rosborg Gymnasium  gjorde en rigtig stor og flot indsats sammen med  (heldigvis) en række andre  indsamlere – rigtig mange tak for det.    Det bevirkede også, at vi fik et bedre resultat end sidste år. I alt blev der  indsamlet ca. 108.000 kr.  ude på ruterne samt knap 35.000 kr. på Mobil Pay i alt  ca. 143.000 kr. – mod ca. 110.000 kr. sidste år. Procentuelt var det ganske flot. 
 På landsplan gik det knap så godt. Man havde håbet på 18 mill. kr., men der kom  kun 16 mill. kr.  i kassen.  Årsagen skal efter generalsekretærens opfattelse, at der efterhånden er kommet  rigtig mange nye landsindsamlinger. 
 
6. Besøgstjenesten. 
En meget vigtig aktivitet i Røde Kors er vores Besøgstjeneste – en aktivitet der  gør det muligt, at ensomme kan få regelmæssig besøg af en besøgsven fra Røde   Kors. Dels er den aftalte ledelsesstruktur aldrig kommet til at fungere og dels har  vi svært ved at dække behovet, på grund af mangel på frivillige.  Tidligere var det f.eks. gamle fru Jensen der manglede en besøgsven, så kommer  der i dag kommer der i dag rigtig mange henvendelser fra både yngre og ældre.  Vores vigtigste opgave er at tænke bredt og få matchet besøgsmodtager besøgsvenner så godt som muligt så man får størst mulig glæde af hinanden. 
Der er annonceret efter nye ledere og den 3. jan. 2019 var der en fin omtale i  Ugeavisen Vejle af besøgstjenesten. I skrivende stund ser det ud til, at vi har  fundet en ny leder.  
 
7. Genbrugsbutikken – Tøj. 
2018 blev et godt år for butikken. Vi har ikke den endelige opgørelse endnu, men  forventer at resultatet bliver et plus på 25.000 kr.  i forhold  til 2017 – og godt
 1 mio.  Dette skyldes både vores fantastiske frivillige i sorteringen/butikken, men også  vores donorer, som bakker op om Røde Kors arbejdet i Vejle.  Tøj, sko, tasker, smykker osv. er i rigtig god stand når det ender i butikken – vi er  meget taknemmelige.  Udflytning fra vores dejlige butik fylder en del hos de frivillige. At vi skal flytte er  ikke til diskussion, men hvordan vi gør det er vigtigt.   
Indtægterne fra genbrugsbutikkerne er meget vigtig i forhold til  at kunne   finansiere vore mange sociale aktiviteter. Det hjælper tøjbutikken navnlig med  til. Der har i efterhånden snart mange år været en stabil stigende omsætning og  overskud, og butikken har et virkeligt godt ry, hvilket vi selvsagt er meget galde  for.   Sorteringen er en vigtig del i forhold til at få de rigtige varer frem i butikken,  2018 har været præget af stor stabilitet både personalesiden som i forhold i indsamlingen af tøj. 
 
8. Genbrugsbutikken – Møbler. 
Hvad angår møbelbutikken er den stadig forholdsvis ny, og den har haft mange  omkostninger i de første år. Men det går stadig bedre og i løbet af 2018 har vi  udvidet antallet af frivillige med 7, så vi i dag har  29 frivillige med tilknytning til  butikken. Vi har samtidig oplevet en større vilje til at tage ekstra vagter, så det er  blevet lettere at lave vagtplaner.   Vores omsætning var i 2018 på 454.500 kr., hvilket er næsten 25.000 kr. højere  end sidste år og bedre en vi forventede.  Vi mærker dog et øget pres fra de mange genbrugsbutikker i vores område, of  flere af vores konkurrenter fortæller om faldende omsætning. 
 
9. Patientstøtterne. 
Røde Kors Patientstøtter tæller i dag 21 Patientstøtter. Vi besøger 8 afdelinger på  Vejle Sygehus.  Vi har afholdt 4 evalueringsmøder, hvoraf den ene var juleafslutning.  Vi får løbende en del henvendelser via hjemmesiden fra alle aldersklasser,  hvilket har betydet, at vi ikke har haft behov for at annoncere efter ny  patientstøtter. 

10 .Nørklerne. 
Nørklerne i Børkop mødes en gang om ugen på Englystcentret i Børkop.  Desværre bliver der færre og færre. Dog  har man sagt velkommen til en enkelt  ny nørkler i 2018.De nørklere som stadig er aktive har til gengæld været meget  flittige. I 2018 har nørklerne i Børkop sendt: 5 poser,  5 tæpper, 5 undertrøjer, 2 par underbukser, 46 undertøjssæt, 24 babyhuer, 1 par babyleggings, 7 par  babyfutter, 3 pigebluser, 2 pigekjoler, 105 nederdele, 15 par leggings, 2 par  joggingbukser, 2 sær joggingtøj, 198 sweaters, 112 huer, 5 halsedisser, 39 par  strømper og 6 Dukke Liv til Kiplev. Deltagerne i årets udflugt takker for en meget fin dag. Årets julefrokost er  udskudt til januar 2019. Nørklerne i Vejle har strikket til børn mellem 1-2 år – ca. 500 stk, som er blevet  sendt til Kiplev. Som noget nyt er der også strikket tæpper til hjemløse i  Danmark. 
 
11. Førstehjælpen. 
 
12. Cafe Q  
Cafe Q har fortsat åben hver onsdag fra 10-12.30. Vi  er 6 frivillige, der fordeler  vagterne.  Det gennemsnitlige brugertal ligger på ca. 10  med en aldersmæssig  spredning p.t. fra 32-58 år. Lige nu er snak og dialog på tværs af gruppen, det der  er mest behov for og derfor fylder mest. Udover afvikling af onsdagscafeen har vi   i april i samarbejde med Qnet og kvinder fra daværende værested for unge  hjemløse afholdt et ”spis sammen” arrangement. Her deltog ca. 30 kvinder incl  frivillige.  CafeQ og Qnet arrangerede sammen en udflugt en lørdag i sep. til  Fængselsmuseet i Horsens. Her deltog 28 kvinder, børn og frivillige.  Vi har i efteråret haft enkelte  afgrænsede udflytteropgaver i forbindelse med  kvinders fraflytning fra Krisecenter og til ny bolig i Vejle.  Året blev sluttet af med fælles julefrokost 19. dec. for alle frivillige og brugere i  Qnet og CafeQ.     Mandag den 14 jan. 2019 afholdes en ekstraordinær cafè i forbindelse med besøg  af ligestillingsminister og generalsekretæren  i Røde Kors.  Lørdag den 19. jan. 2019 deltager alle frivillige i CafeQ på temadag i Middelfart  om ”Hvordan sætter vi grænser” . 
 
13. Q-net 
2018 var mit første år som aktivitetsleder og derved mulighed for at fortsætte  med tidligere gode initiativer og samtidig sætte egen kurs.  I årets løb har vi fortsat fået en stadig større andel henvendelser fra primært  Vejle Krisecenter om kvinder, der har behov for en kontaktperson og ønsker at  deltage i vores kvindenetværk. Udover krisecentre er henvendelserne også  kommet fra kommunen og offerrådgivningen tilknyttet politiet.  I 2018 fik vi 5 nye henvendelser, heraf er 3 kommet videre eller gået tilbage til  deres voldelige partner. En fast gruppe på 5 kvinder med tidligere mentorskab  fortsætter i vores månedlige aftenklub.  Det var  positivt at se en af vores tidligere kvinder fortælle sin egen personlige  historie og oplevelse med Q-net, Vejle i Røde Kors` Frivilligblad. 
14. Mnet. 
Vi er fuldt hus; der er 6 mødre og 9plus børn og vi er 5 frivillige. Vi arbejder  psykosocialt med både mødre og børn, samt samtalepartnere/coaches/vejleder  etc. for mødrene, der ofte ikke har andre  eller kun ganske få andre personer i  deres omgangskreds, de har et fortrolighedsforhold til.  Vi har lige nu en venteliste på 3 mødre og 5 børn,  men vores nuværende lokaler  gør, at vi ikke fysisk kan være flere.  Vi mødes i Røde Kors Huset hver anden mandag i ulige uger.  Ud over det faste samvær er  vi bisiddere, når mødre ønsker det, når de har   møder med offentlig e myndigheder.  Når vejret tillader det om sommeren, mødes vi fx på skovlegepladsen m.v. i  stedet for i Røde Kors Huset. 

15. Samaritterne. 
Samaritterne ved Røde Kors i Vejle har haft et travlt åt.  Vi har haft ca. 34 vagter fordelt over 40 dage, ca. 987 timer.  Til en del vagter har vi fået hjælp udefra, ligesom vi også hjælper andre  afdelinger, men vi skal altid tage vagter i  egen afdeling før vi tager udenbys.  Vi er til cykelløb, fodboldstævner, udstillinger, konferencer, motionsløb,  firmastævner, skoler, festival osv.  Jelling Musik Festival kræver mage resurser med over 30.000 gæster.  Her startede vagten torsdag den 24. maj kl. 12 og sluttede søndag den 27. maj kl.  12. Dvs. døgnåben i 4 døgn a` 24 timer. I alt var der 53 samaritter plus læger,  sygeplejersker og præster tilknyttet vagten.  Samaritterne brugte sammenlagt 1720 timer tilde ca. 1.400  behandlinger.  Hertil skal lægges det store arbejde før JMF: Depotarbejde, transport, opstilling af  indvendige skillevægge  (2 mand i 2 dage à 8 timer), opstilling og indretning af  elv vagten (ca. 5-6 mand à 8 timer). Tilsvarende ved afslutning, demontering af  vægge, hjemtransport af materiel, rengøring af udstyr og pakning til nye vagter.  Vores depot mand brugte ca. 200 timer i forbindelse med JMF.  I 2018 har vi haft 27 henvendelser fra personer der ville være samarit. 6  personer kom til en mødeaften og 3 påbegyndte uddannelsen.  Et stort samarit ønske er at vi kan få lokaler i stueetage til vores materiel of gode  tilkørselsforhold.        

16. Vågetjeneste. 
Året har på mange måder været positivt. Vi har fået en del nye frivillige fra den  yngre sektor og kan nu mønstre hele 25 frivillige.  Vi har fået en del nye samarbejdspartnere. Det drejer sig om 2 nye plejecentre,  Hjemmeplejen og nye afdelinger på sygehuset. Det fordrer en del nye vågere,  hvorfor vi iværksætter en hvervekampagne i foråret – ikke mindst i  Brejning/Børkop – området.  Vi har været ude at våge i 201 timer, hvilket er lidt mere end tidligere år. 
 
17 
Vi overvejer at starte en ny aktivitet benævnt  ”Pårørendestøtte”, der har fokus  på pårørende til døende og demente.  

 18. Primusmotor. 
  Der har været et ganske lavt aktivitetsniveau hos Primus Motor Vejle i 2018.  Behovet for en indsats på området er til stede, men der er nogle   rekrutteringsproblemer fra fængslerne. De mange stramninger for de indsatte  har måske virket negativt på arbejdet omkring resocialisering. Socialrådgiverne   har desuden travlt (det samme gælder fængselsbetjentene), så vores budskab når  ikke ud til de indsatte. Vi arbejder derfor på at komme i direkte dialog med  talsmændene i fængslerne. Det vil ske i det nye år. Endvidere arbejder vi på at  lave idrætsarrangementer i fængslerne sammen med de indsatte for at  synliggøre os. I løbet af 2018 fik vi udvidet vores område. Vi dækker nu, udover  Vejle kommune, også Fredericia og Kolding kommuner. Vi går derfor  optimistiske ind i 2019 med en god flok på 6 mentorer, som står klar. 
 
19. Internationale arbejde.  
20. Julehjælp. 
Vi har i 2018 uddelt gavekort til Coop på 800 kr. til 263 familier – 210.400 kr..  Uddelingen sker i et samarbejde med Vejle Kommune, der udvælger familierne.  Vi har fået doneret 16.000 kr. fra Typografernes Fagforening og har et  samarbejde med Coop,  hvor Kvickly i Bryggen har en indkøbsvogn stående, hvor,  kunderne har doneret varer til Røde Kors` julehjælp. 
 

21. Økonomi. 
 
22. Udflugt 2018. 
Hvert år inviteres Røde Kors frivillige på en udflugt. I 2018 gik turen til Samsø i  midten af juni. Vi havde en fantastisk tur, hvis vi skal vurdere det ud fra  tilbagemeldingerne. I alt 70 frivillige deltog på en dag, hvor regnen varede et  kvarter, og hvor i mod solen smilede det meste af tiden på den dejlige ø midt i Kattegat.

 

Denne side bruger cookies. Ved at klikke dig videre på siden, accepterer du dette. Læs mere om cookies...