Beretning 2013

Bestyrelsens beretning

for året 2013

Generalforsamlingen 2014
Pkt 2: Bestyrelsens beretning for 2013.

Tak til dem der deltager i det frivillige arbejde i Røde Kors.

Til alle dem, der bakker op om Røde Kors samt Røde Kors Vejle, vil jeg starte med at sige: Tusind, tusind tak for det store arbejde i som frivillige har udført i det år der er gået for Røde Kors.

Det gælder til medlemmer af bestyrelsen, til de efterhånden mange aktivitetsledere vi har, og ikke mindst til de ca. 230 der på den ene eller anden måde er de udøvende af frivilligt arbejde inden for vore aktiviteter.

Uden jeres samlede engagement i Røde Kors, kunne vi udføre det store arbejde vi gør, hvad enten det er socialt humanitært arbejde, være til rådighed i vores butik, deltage på de næsten 100 samaritter vagter som vi udfører, eller bare er til rådighed når vi kalder.

Der skal ligeledes også rettes en stor tak til alle de medlemmer af Røde Kors, der år efter år via deres medlemskontingent. er med til at støtte Røde Kors økonomisk.

Det er alle jer tilsammen, der får Røde Kors Vejle til at være et godt sted at være en del af. TAK.

I økonomisk henseende er det de ” mange bække små”, der er med til at give Røde Kors den økonomiske styrke, der skal være til stede, for at vi nationalt som internationalt, kan deltage i alle de aktiviteter, der kræver økonomisk til stedeværelse.

Året der gik
Generalforsamlingen blev afholdt den 21. februar 2013 med megen stor tilslutning, vi kunne næsten ikke være i vore lokaler. Det var da en dejlig situation at være i, for det er jo tegn på, at medlemmerne og de frivillige vil noget med Røde Kors Vejle.
Bestyrelsen blev udvidet med 2 personer, til i alt 9, og der var samtidig valg af suppleant.

Derudover har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de 3 har været med deltagelse af aktivitetslederne.

Der har altid været rigeligt med emner på vores dagsordener til orientering, til drøftelse og enten vedtagelse eller forkastelse.

Medio marts fik vi en henvendelse fra Røde Kors Jelling, om de kunne blive lagt sammen med Vejle. En hurtig afklaring af om vi ville og kunne være med blev foretaget, og det blev vedtaget i bestyrelsen. Sammenlægningen krævede en ekstraordinær generalforsamling for begge afdelinger, og den blev afholdt den 17. maj, hvor sammenlægningen blev endeligt godkendt.
De sociale humanitære aktiviteter der var i Jelling, fortsætter uændret i Jelling med de aktivitetsledere der var før sammenlægningen, men med den tilføjelse, at der nu samarbejdes med tilsvarende aktiviteter i Vejle, til fælles bedste. Vejle skal lære, at Jelling er en del af Vejle, og tilsvarende skal Jelling lære at være en del af Vejle.

Vores Røde Kors aften i april måned, måtte vi desværre aflyse, da tilslutningen til mødet ikke kunne begrunde 2 Røde Kors ambassadører fra Svendborg tidsforbrug på denne aften. Ærgerligt, da emnet netop var med udgangspunkt i vores støtte til venskabsprogrammet i 2012, ” Psykosociale aktiviteter for konfliktramte børn i Palæstina”.

Lidt bedre gik det til vores Røde Kors aften i november måned, hvor vores lokale journalist Vibeke Kruse berettede om et liv som journalist og dermed en ivrig vogter af demokratiet, og som den der kan sætte ting i sammenhæng på en konstruktiv og kritisk facon.

En ting der de foregående år havde været forsømt, var at give nye frivillige et indblik og en forståelse af Røde Kors, både i Danmark men også på det internationale plan samt historien om Røde Kors opståen.
På 2 aftener blev dette arrangement gennemført, 1 i slutningen af januar samt 1 medio september, med ca. 10 deltager pr aften. Første gang var som en slags opsamling på det forsømte, og anden gang som den årlige tilbagevendende opgave.

Der kommer mange nye frivillige til Røde Kors Vejle, men desværre vælger mange også at stoppe igen efter nogen tids frivillig indsats. Det kan der være mange grunde til, og egentlig ved vi nok ikke nok om, hvorfor frivillige vælger at stoppe. Det må være en opgave for den kommende bestyrelse at få dette analyseret og evt. tage skridt til om man kan få ændret herpå. Naturlig afgang som følge af dødsfald mv., kan vi jo ikke gøre noget ved, men de andre årsager er nok en undersøgelse værd.

Sommerens udflugt gik i år til Randers Regnskov med næsten fuld belægning på en dobbeltdækker bus. Bortset fra et enkelt uheld i Regnskoven, forløb turen godt og med stor tilfredshed for de deltagende.

Røde Kors Vejle, bliver ofte inviteret til at deltage i det ene eller andet arrangement, og således var det også i 2013.

Foreningsdag i Marys arrangeret af Frivillig Center Vejle, Frivilligdag I DGI Centret arrangeret af Vejle Kommune i samarbejde med Ældresagen, men vi dvs. formanden valgte ikke at deltage på disse arrangementer, idet indsatsen i form af forarbejde samt væren tilstede, erfaringsmæssigt fra tidligere deltagelse i sådanne arrangementer ikke giver eller kun i ringe grad giver den opmærksomhed omkring Røde Kors Vejle som vi ønsker os.

Arrangementet ”Vild med Vand” arrangeret af Erhvervscenter Vejle dvs. Vejle Kommune, deltog vi i. Det hænger nok også sammen med, at Røde Kors på Landsplan deltager, idet Landskontoret får overrakt en check doneret af de modefirmaer der giver modeopvisning på dagen. Da der i år også var modeopvisning i genbrugstøj, samt at dette tøj efterfølgende blev sat til salg i den stand Røde Kors Vejle havde fået stillet til rådighed, var en direkte årsag til at vi stillede op. Og godt det samme, for iflg. de frivillige der stod på standen, sammen med kunstneren Kim Steffensen fra Jelling havde vi god søgning samt et godt salg af genbrugstøj. Kim Steffensen, jo han sørgede for at de børn der kom på standen, fik en pensel i hånden, så de kunne dekorere de opstillede genbrugs papcontainere til indsamling af tøj.

I efteråret blev der på Landsplan vedtaget et nyt ”Frivilligt charter”, et charter der fra første færd havde Røde Kors,s bevågenhed, idet indholdet og holdningen i charteret kunne tilskrive en konflikt med vore Røde Kors principper om Uafhængighed, dvs. kommunen skal ikke kunne pålægge os at udføre en opgave. Fra såvel Styrelsesformand Susanne Larsen som fra vores generalsekretær Anders Ladefoged var der store indlæg i vore dagblade om netop denne detalje, som almindeligvis går på tværs at det frivillige arbejde. Ingen skal kunne tvinge os….

Landsindsamlingen, gik godt i år. Det var første gang at Jelling var med, men Jelling fik lov til selv at gøre som de plejede, og indsamlingsleder Jeanett Hansen udførte et fortrinligt arbejde.
I Vejle besluttede vi, at samle alle udleveringsstederne til vort nye lokale, og så ellers ekspedere de mange frivillige indsamlere på samlebånd-. Det lykkedes, og hele indsamlingen lykkedes så godt, at vi fik en pæn 10% fremgang i forhold til 2012. I Vejle/Børkop blev der i alt indsamlet kr 117.039,-. I Jelling indsamlede vi kr. 28.448,-.

I den region vi tilhører i Røde Kors, var Vejle et af de få steder ud af ca. 35, der havde fremgang ved indsamlingen.

Til almindelig information, har vi i dag en bestyrelse på 10 medlemmer samt 1 suppleant, 16 aktivitetsledere, 1 repræsentant i Kommunekredsen udover formanden, samt samarbejdet med Ungdommens Røde Kors.

Røde Kors Vejle i bevægelse
Ja vi bevæger os også i Røde Kors Vejle.

Vores ”Forretningsorden” fik i efteråret et gennemsyn – revision, da vi ved forårets generalforsamling fik nogle udfordringer, som vi fremadrettet måtte tage stilling til.

Initiativer bliver henlagt som urealisable, såsom vores projekt ”Ind i frivilligt arbejde”. Der kunne ikke komme overensstemmelse mellem vores ønsker til den valgte aktivitetsleder sammenholdt med krav fra det offentlige til vedkommende status som værende i jobaktivitet. Det kunne ikke gives dispensation til at vedkommende kunne deltage i frivilligt arbejde i det fornødne omfang det måtte kræves for at starte en ny aktivitet op.

Vi havde endvidere projektet ”Hjertesvage patienter” efter en udmelding fra Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus. Efter lang tid i venteposition fra Sygehuset, blev projektet opgivet, da det viste sig, at der ikke rigtig var hold i oplægget til denne mulige aktivitet.

Ved årsskiftet 12/13, blev det vedtaget, at lokalafdelingerne i fremtiden selv skulle sørge for tilmelding og afmelding af frivillige i Røde Kors. Det er et arbejde som lokalafdelingens sekretær har taget sig af og brugt megen tid på at optimere. Det betød også, at der ikke var så mange aktive frivillige i vores lokalafdeling som antaget, når vi hentede disse informationer fra Landskontoret. Lige som det er vigtigt at få registreret nye frivillige af hensyn til, at de dels modtager tidsskriftet ”Frivillig”, dels indgår i den fælles forsikring, som Røde Kors på landsplan har tegnet for alle, der frivilligt arbejder i Røde Kors, men ikke mindst, at nye frivillige fra første kontakt til Røde Kors skal føle sig velkommen i Røde Kors.
Lige så vigtigt er det, at vi får afmeldt de frivillige, der af den ene eller anden årsag ikke længere vil vær en del af Røde Kors.

I slutningen af maj måned kom der en henvendelse fra en person der gerne ville arbejde for Røde Kors Vejle, er person der havde været ansat på mange forskellige danske repræsentationer i de lande, hvorfra vi modtager mange af vore flygtninge. Hurtigt blev ideen om at nu kunne vi igen tage ideen op om gøre noget for Integrationsarbejdet i Vejle kastet på bordet. Bestyrelsen gav sit accept, konceptet nedfældet på et stykke papir, og i dag har vi en aktivitet ”Integration” med frivillige og med asylmodtagere der gerne vil ud af deres ensomhed. Aktiviteten bygger på det grundarbejde som er udarbejdet fra Landskontorets side, og bygger på et samarbejde mellem Vejle Kommune og Røde Kors Vejle, om at tage sig af de ca 45 asylansøgere der har fået asyl i Danmark, og som Vejle Kommune har forpligtet sig til at modtage. Blandt disse personer, finder vi også ensomhed, rådvildhed over for det samfund de er blevet en del af, og her kan vi træde til. Vores aktivitetsleder Kirsten Pedersen, fortæller mere herom i sit indlæg til beretningen for 2013.

Så kom der en henvendelse kort før tid fra Jelling om vedligeholdelse af en telefontjeneste, som var ved at være brudt sammen p.g.a dødsfald af den person der havde holdt det hele samlet og den kendsgerning, at tildeling af §18 midler for 2014, er strammet så meget op i form og indhold at for at komme i betragtning til §18 midler, skal der udarbejdes vedtægter, øge regnskabsføringen mv. Det magtede gruppen ikke, og så måtte de søge hjælp andet sted. Godt at Røde Kors stod stærkt i gruppens bevidsthed, så vi fik denne henvendelse.

Bestyrelsen så velvilligt på henvendelsen, og vi har fået lavet nogle få regler for styring af dette projekt, til glæde for de personer i Jelling området der er tilknyttet denne tjeneste.

Som det også siges i vore ledelsesværdier:
Vi handler, hvor vi ser behovene, samt, Vi har fællesskabet som udgangspunkt
Mere enkelt kan det vel ikke siges.

Kontakten til omverdenen
Det lykkedes os at få megen direkte presseomtale af vores laden og gøren i 2013 i den lokale trykte presse, gennem udsendelse af pressemeddelelser. 8 måneder ud af 12 havde vi en omtale af os selv mest dog i efteråret.

Derudover kan vi se, at vi har rigtig mange besøg på vores hjemmeside, og med et stigende antal besøgende. Hvor vore største nabo lokalforeninger står i stampe, kan vi berette om en fremgang på et sted mellem 30 – 50 %.
Derfor skal vi passe og pleje vores hjemmeside, så den virker moderne og attraktiv for dem der besøger siden, og dermed er med til friste kommende frivillige til at blive en del af Røde Kors.
Med fællesskabet som udgangspunkt, sammenholdt med vore 7 Røde Kors principper, gennem det store sociale humanitære arbejde i udfører i Vejle, er denne kombination nok en medvirkende årsag til, at vi kan fastholde interessen omkring Røde Kors Vejle.

Men der skal plantes, gødes og vandes, før vi kan høste.

LL 30.12.2013

 

Denne side bruger cookies. Ved at klikke dig videre på siden, accepterer du dette. Læs mere om cookies...