Beretning 2016

Formandsberetning – Røde Kors Vejle

Tilbagemelding på Røde Kors Vejles (RKVs) mål for 2015

1. Øge antallet af medlemmer:
I bestyrelsen har vi aftalt at bede alle nye frivillige, som vi kommer i kontakt med, om at
melde sig ind i RK. Vi har bedt aktivitetslederne om videreformidle dette ift både deres
nuværende og nye frivillige, hvilket de ikke er ubetinget positive overfor, da opfattelsen
her er, at de mange frivillige gør en kæmpe indsats og derved bidrager til foreningen. At
opfordre dem til også at melde sig ind i foreningen og således påføre dem en udgift,
oplever aktivitetslederne for de manges vedkommende som grænseoverskridende.
RKV er fortsat aktiv i medierne – både de digitale og papirbårne – og skaber herigennem
fortsat interesse omkring foreningens lokale virke.
PS. Af medlemslisten fremgår det, at samtlige aktivitetsledere er medlemmer.
 
Nettotilgang i 2016: 24.
Medlemmer i alt: 242
 
2. Løbende vedligeholdelse og udbygning af hjemmesiden, www.rkvejle. dk +
Facebook
Afdelingens PR-mand sørger for, at de informationer, der står på hjemmesiden –
afdelingens elektroniske opslagstavle – er korrekte og relevante. Denne løbende
udlugningsproces foregår
som et samarbejde mellem aktivitetslederne og den PR-ansvarlige.
Det har vist sig lidt vanskeligere at få forfattet nye artikler/indslag om de forskellige
aktiviteter, da det har vist sig problematisk at finde PR-ansvarlige her, der er parate til at
påtage sig denne opgave.
I samarbejde med afdelingens PR-mand sørger formanden for at fodre Facebook med
korte – og for både interne frivillige og eksterne interessenter relevante – highlights i
afdelingen. E.g. En lokal damefrisør, der hver d. 1. dec. klipper til fordel for RKV, en 9.-
klasses elev, der bager kager til fordel for lokale børn, eller en syrer, der gennem vores
netværk finder en dansk ven.
Vi bruger også Facebook aktivt i vores (konstante) søgen efter frivillige.
Vi har planer om at bruge de digitale medier endnu mere målrettet i 2017, hvor vi måske
også får en frivillig journalist i afdelingen!
 
3. Løbende have fokus på genbrugsbutikken (tøjbutikken)
Det går fantastisk godt i tøjbutikken. Kunderne strømmer fortsat til, selvom butikken har
oplevet en lille tilbagegang i omsætningen i 2016. Dette skyldes ikke svigtende interesse fra
kundernes side, men det enkle faktum, at salg af artikler som fx sengetøj og håndklæder er flyttet over i den nyoprettede møbelbutik, der ligeledes er placeret i hjertet af ”Barmhjertighedens
Boulevard” (Susanne Larsen)
 
Læs årsrappoten fra butikken + årsregnskabet
 
4. Etablering af møbelbutik
Efter at have sonderet erhvervsboligmarkedet i Vejle i ca. ½ år, besluttede vi at  trodse butikskonsulenten i Røde Kors, der advokerede for en storbutik, og flytte ind i en ydmyg og alt for lille – skulle det snart vise sig! – butik på Flegmade tre huse fra den nuværende tøjbutik og foreningshus.
De eneste butikslejemål, vi kunne få i Vejle, var placerede i industriområder langt både fra bymidte og indfaldsveje. Desforuden var de (ynkelige lejemål) alt for dyre, hvilket siger meget om den rige og hurtigt ekspanderende by.
Vi valgte derfor en lille, grim butik, som vi mente hurtigt at kunne forvandle til et sandt genbrugsmekka. Det begrænsede butiksareal blev i løbet af efteråret udvidet med et out-let – in casu: et lager, hvor vi opbevarer de mange effekter, som vi får doneret, og som ikke umiddelbart er salgbare i butikken. Det virker faktisk! Mindst 3-4 gange på en vagt tager vi potentielle kunder med over på out-let´tet. Besøg, der som oftest fører til salg. Som et yderligere supplement har vi en del netsalg, hvor de mere værdifulde effekter søges solgt.
 
Vi startede butikken med en enkelt leder, hvilket har vist sig at være en alt for stor mundfuld for en enkelt frivillig. Vi har derfor oprettet en trekløverledelse med forskellige ansvarsområder:
én tager sig af alt i butikken, herunder regnskab; én tager sig af alt omkring personalet, herunder praktikanter og chauffører: én af lagerfaciliteterne – organisering, registrering og vareflow.
Fælles beslutninger aftales på ledermøder, der afholdes med jævne mellemrum.
 
Vi har opsat et mål, der hedder, at vi vil omsætte for ca. ½ million på årsbasis.
Tror måske, at vi næsten når målet allerede i år 1.
 
Problemet er at finde tilstrækkeligt med frivillige til butikken. Et problem, som vi deler med de andre genbrugsbutikker i området.
Vi arbejder med at hente brugere fra vore sociale aktiviteter ind som frivillige i butikken, hvilket er noget af en mundfuld! Vi har haft et par hjemløse, der dog hurtigt faldt fra, da de ikke brød sig særligt om faste rutiner og mødetider (!), Vi har haft en person med fodlænke fra Kriminalforsorgen, der var noget af et hit blandt de butiksfrivillige, men som desværre skulle videre efter endt afsoning. Lige nu arbejder vi på at få praktikanter fra Jelling Asylcenter, der ikke kan så meget dansk, men dog tilstrækkeligt til at kunne virke off-stage. Og så er der de unge …. Mere herom senere.
 
5 Kvalitetssikring af eksisterende aktiviteter:
   Specielle Fokusområder 
Landsindsamlingen:
I 2016 kom der en ny LI-ledelse til i afdelingen, idet Lars, som har siddet med LI igennem flere år, valgte at stoppe. Han overlod venligst både materiale og erfaringer til det nye hold, der så ikke begyndte på opgaven fra point zero.
Det første skridt var at decentralisere indsamlingen, således at der etableredes indsamlings”centraler” i flere på forhånd definerede distrikter med egne distriktsledere. Målet er at optimere indsamlingsresultatet i RKVs yderområder. Processen er ikke helt tilendebragt, og
fortsættes ifm. LI 2017.
Arbejdet med at gennemgå rutesystemerne– og måske redefinere ruterne med mindre vægt på bymidten, hvor der i mange boligområder de facto er umuligt umiddelbart at komme ind ,og større fokus på villa – og beboelseskvarterer uden for bymidten – startede i 16 of fortsætter i 17.
Opstilling af indsamlere v/ shoppingcentre eller store butikker styrkes endnu mere i 17.
Fremadrettet vil den nye ledelse arbejde på at inddrage flere interne frivillige i indsamlingen og tage kontakt til spejdere, URK´er, UCL´ere, brugere af RKVs forskellige netværk for at hverve nye indsamlere.
I 16 blev der indsamlet kr. 142.408 kr. i Vejle. Et pænt resultat, men der er plads til forbedringer.
Det er der vel altid!
 
Førstehjælpen:
Henrik Mamsen skriver:
Førstehjælpen i Vejle har gennem 2016 haft det meget svært, i det jeg har været syg det meste af året, hvilket har betydet en del udfordringer i form af aflyste kurser og en aktivitetsleder der til tider var presset og har været ved at smide det hele mange gange, men nu er jeg tilbage og klar til at kikke over skulderen på hvordan året i virkeligheden har været.
Førstehjælpen oplever generelt over hele landet en stor tilgang, men i Vejle formår vi at tiltrække kursister fra både opland og fra andre regioner, fordi at Vejle tør hvor andre tier.
Vi råder i dag over 3 egne instruktører og en, der kan lånes udefra. Der er yderligere to instruktører på vej og vi har mistet en, idet vedkommende ikke kunne accepter vores måde at aflønne på.Vi forsøger at udbyde kurser hver weekend, og jeg er gået i alvorlig tænkeboks om dette er nok, eller om jeg i en periode skal tilbyde færdselsrelaterede kurser hver uge, idet jeg tror, at vi har kursister til det, men dette skal jeg have bestyrelsen med ind over.
I Vejle forsøger vi at følge de idéer, der kommer fra Landskontoret, hvorfor vi nok noget hovedkulds kastede os ud i at tilbyde kurser til de frivillige i Vejle – en succes blev det ikke.
I 2017 til trådte min kone som assisterende aktivitetsleder, en opgave som jeg ser som spændende idet Katja, som min kone hedder, ikke har nogen instruktørmæssige erfaringer, men hendes civile liv har lært hende at tænkte rationelt, hvorfor jeg tror, at hendes engagement kan være med til at udbygge og forandre førstehjælpen i Vejle.
Rent ledelsesmæssigt er det ikke på plads hvem der gør hvad, også fordi at vi skal have holdt et møde mellem alle instruktører i løbet af februar eller marts, hvor alle i aktiviteten bliver hørt. 
Jeg ser frem til at 2017 der forhåbentlig bliver en smule bedre en 2016
 
Smid-Tøjet-kampagnen
 Da der ikke var lokale ressourcer til at gøre noget ekstraordinært ud af kampagnen ud over artikler i de lokale dagblade og Facebook-spots, indsamlede vi nogenlunde det samme kvantum tøj i kampagneperioden, som vi normalt gør. Omsætningen i butikken lå også på nogenlunde det daglige niveau. – hvilket jo så også er ganske udmærket!
Vi mangler ganske enkelt ledige hænder og kringlede hjerner til lokalt at løfte kampagnen.
Vi forsøger at inddrage URK i 2017………
 
Samaritterne
Kenneth Eriksen skriver:
Kontrakten med JMF er på plads takket være et godt og konstruktivt samarbejde mellem Landskontoret, JMF og RKV. Kontrakten for 2017 er underskrevet af begge parter. Vi ser frem til, at arbejdet med planlægningen af samarittervagten ved festivalen kan forløbe mere gnidningsfrit end tilfældet har været gennem de sidste – snart – mange år.
Der er 20 frivillige i RKVs samaritafdeling fordelt på alle niveauer fra observatør til teamleder 3. Vi har også en medic og en samaritinstruktør. Vores mål er at have så få observatører som muligt, da disse iflg. instruks fra korpslægen ikke må behandle skader.
Hos samaritterne ved RKV, er der indført en ny ledelsesstruktur med 2 aktivitetsledere med hver deres ansvarsområder.Denne struktur er indført af to årsager:
⦁ Der er fór mange opgaver til, at disse kan klares hensigtsmæssigt af en enkelt person
⦁ I tilfælde af ”mandefald” eller arbejdspres ifm. ens job, sikres kontinuiteten i arbejdet i afdelingen.
Så vidt vides, er netop denne model kun brugt i Vejleafdelingen. Andre steder kendes andre modeller.
Også AU – Aktivitetsudvalget – fungerer anderledes i Vejle end andre steder i landet.
I Vejle bliver man udpeget til at varetage en bestemt funktion i samaritafdelingen – og ikke valgt.
 
I Vejle ser AU ud som følger:
Aktivitetsleder
Co- aktivitetsleder
Depotleder
Undervisning
Vagtkoordinator
Frivilligkoordinator
Kaffebestyrer
Sekretær (økonomi)
Sekretær (øvrigt)

 

6. Talentudvikling blandt de frivillige
Til netop dette formål oprettede vi i 2016 A-forum for afdelingens aktivitetsledere
A-forum er tænkt som et inspirations- og erfanetværk, hvor det er de frivillige aktivitetsledere, der sætter dagsordenen.
Det var tanken fra bestyrelsens side, at der skulle være to årlige mødet i A-forum, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer også kunne vælge at deltage/byde ind, men efter første møde bad A-lederne om at få udvidet den årlige møderække med i hvert fald et enkelt – og måske to møder.
På det første møde blev flg. emner drøftet: fælles efteruddannelse, fælles problemstillinger, ledelse, rekruttering, cross-over-frivillige (frivillige, der arbejder eller vikarierer i flere aktiviteter).
Med tiltaget håber vi for alvor at kunne skabe en fællesskabsfølelse i afdelingen, således at den enkelte frivillige føler sig som en integreret del af afdelingen og ikke kun – som nu – en del af en aktivitet.
Tænk hvis en stor del af de frivillige (ca. 320) tog del i den årlige LI…….
Tænk hvis man i højere grad kunne spotte – og rekruttere ledere i og fra lokalafdelingen….
I øvrigt har alle frivillige i RKV i 2016 fået tilbudt et kursus i førstehjælp.
 
7. Fortsætte og udbygge samarbejdet med a) offentlige myndigheder og b) frivillige foreninger   i lokalområdet
a) Mange af vores sociale aktiviteter foregår i samarbejde med Vejle Kommune, der dog desværre i alt for ringe omfang binder §18-midler op på de fælles projekter, som de har med RKV.
RKV har i 2016 arbejdet på at etablere et ungeherberg i Vejle for de 33 unge hjemløse, der skulle være i byen iflg. SFI. Da Ve. Kom. blot havde kendskab til 6 unge hjemløse i byen, afviste de pure at drifte et sådant herberg.
RKV har allieret sig med ALLE i Vejle, der arbejder med hjemløse på gadeplan og regner helt sikkert med, med de nyeste tal i hånden, at kunne overbevise Kommunen om det fornuftige i et at etablere og drifte et sådant ungeherberg.
Der er i øvrigt et nyt møde med Vejle Kommune om flere samarbejdsprojekter om et par uger……
b) Bortset fra Vejle Krisecenter, Mødrehjælpen, Red Barnet og Børns Voksenvenner, arbejder RKV sammen med Vejle Herberg, Parasollen (drevet af KMUM), Sand og Kirkens Korshær omkring unge hjemløse.
 
8. Fundraising
I 2016 har vi fundraiset lokalt omkring flg. områder:
Julehjælp:
Kvickly i Bryggen etablerede den ”omvendte julekurv”, hvor folk kunne donere
nogle af deres indkøb til RKV. Det blev til 5 store julekurve
En lokal fagforening donerede kr. 25.000 til julehjælp
 
Cafe H og hjemløse´:
Jelling Musikfestival donerede kr. 10.000 til Café H
Jelling Sparekasse donerede kr. 30.000 til møbler til det ungeherberg, der ikke eksisterer endnu.
Beløbet kan hensættes til 2018
Kvickly tilbød os, at vi hver aften kan hente overskydende madvarer fra butikkens bagindgang.
Nok til at mætte mange af de unge hjemløse – og holde Ugeherberget kørende med mad, når dette etableres.
Fortæring ifm. LI 16
Forskellige lokale forretninger som fx Føtex donerede frugt og vand.
 

Årsberetninger fra aktiviteterne 2016

Nørklerne, Vejle
Frida Klejstrup skriver:
Vi er 15 piger i nørkleklubben, der mødes hver anden tirsdag i vinterhalvåret. I 2016 blev der strikket 500 stk. børnetøj, der blev sendt til Kliplev.
Der var 10 af os, der deltog i afdelingens årlige udflugt til Carl Henning-museet i Herning.
Vi havde en hyggelig frokost på Neptun, hvor vi fik lækker mad.
Vi har fået doneret lidt garn. Resten har vi købt i Kvickly, hvor vi fik en fantastisk betjening – og gode rabatter
 
Sorteringen
Bodil Klindt skriver:
Vi er i øjeblikket 14 frivillige i sorteringen – 10 damer og 4 herrer. Et rigtig godt team.
Vi har 15 containere i Vejle og opland. Nogle er skiftet ud, og nye er kommet til. Der er bestemt ikke plads til mere tøj i butikken, en det, disse 15 containere leverer.
Vi er glade for vores nye bil (som vi deler med møbelbutikken), der gør alting meget lettere for chaufførerne, der også har fået transportbure, sparer rigtig mange kræfter og mange løft.
Samarbejdet mellem samaritterne, Holger (der arbejder som chauffør i begge butikker) og sorteringen fungerer rigtig tilfredsstillende.
 
M-Net/Familienetværk
Marian Halberg skriver:
Vi har i M-net arbejdet videre med de familier, vi har haft en periode og har også fået nye til. En familie har været på familiecamp med stort udbytte.
Vi har formået at fastholde de frivillige, hvilket giver et godt fundament og stabilitet i forhold til familierne. Dog har en enkelt frivillig måttet forlade os sidst på året pga. sygdom.
I 2016 er gået fra at være et mødre netværk for små børn til at være et familienetværk for hele familien og børn i alle aldre.
Jeg er i gang med at opbygge et samarbejde med Vejle Kommune og Jobcenteret, hvor vi i
samarbejde, som et led i familiernes ressourceforløb, sender familierne på en uges familiecamp og herefter tager jobcenteret over og forældrene sendes i aktivering.
Baggrunden herfor er, at på en familiecamp lærer familierne er stå op om morgenen, få børnene færdige til at blive afleveret. Forældrene får undervisning og er dermed i gang med et aktivt forløb, der er styret af de regler, der er på campen. Desuden har familierne fået et break i hverdagen, som
kan være med til at give lidt overskud til at ”komme op af sofaen”
Vi arbejder på, at lave en lokal camp for familier kun fra Vejle og efterfølgende følge op i et netværk i RKV
Vi har i forbindelse med julehjælpen indledt et samarbejde med Kvickly i Bryggen i Vejle, som sponserer kødet til vores netværksmøder
 
Julehjælp
Marian Halberg, aktivitetsleder for julehjælpen, skriver
Vi har i år givet julehjælp til 97 familier
RKV gav 30.000 kr., hvor 30 familier fik gavekort til Coop på 1.000,00 kr.
En lokal fagforening gav 25.000 kr., hvor 25 familier fik gavekort til Coop på 1.000,00 kr.
Fra hovedkontoret 30 gavekort af 800,00 kr.
Frisør Mette Schmidt gav 7.000,00 kr., hvor 7 familier fik gavekort til Coop på 1.000,00 kr.
Kunder i Kvickly i Bryggen i Vejle sponserede varer til 5 julekurve
Vi har uddelt julehjælp i samarbejde med familieafdelingen på Vejle Kommune. Når vi samarbejder med Vejle Kommune er det for at undgå, at familierne får julehjælp mere end et sted, og dermed sikrer vi flere familier julehjælp.
Vi har i år kunnet mærke en stigende efterspørgsel efter julehjælp pga. kontanthjælpsloftet
 
Kontaktpersonsordningen/Venner Viser Vej
Susanne Vangsgaard skriver:
Der har virkelig været gang i den efter at vi satte en lille PR-indsats i gang i december, fordi vi manglede frivillige. Der blev lavet en video, der bl.a. Blev vist på Venner Viser Vej, vores Facebook+ pressemeddelelse. Dette har givet mange nye henvendelser, især fra mænd, som vi målrettet gik efter at rekruttere. Vi har således fået 15 nye frivillige kontaktpersoner – også familier – siden starten af december. Dette betyder, at vi nu har 30 matchede frivillige/ flygtninge (familier).
Udfordringen er fortsat at få de nødvendige oplysninger fra Jobcentret. Her må jeg rykke mange gange, og det skal sendes via post, hvilket gør det ekstra trægt.
 
Røde Kors Café for flygtninge og indvandrere
Hanne Hovmand skriver:
Integrationsområdet er først fra november 2016 delt op, således at Caféen nu er en selvstændig aktivitet. Vi er 8 frivillige medarbejdere både mænd og kvinder i alderen 25-70 år. Der er åbent hus i caféen tirsdag fra 16-18. Det gennemsnitlige besøgstal har de sidste måneder ligget på 19.Der kommer mænd, kvinder og børn fordelt på mange nationaliteter: Rumænien, Indonesien, Eritrea, Syrien, Afghanistan, Iran for blot at nævne nogle.
Tiden bruges på hygge, lektiehjælp til både børn og voksne, spil, dart, bordfodbold, sprogtræning og samtale. D.25 februar tilbyder vi for første gang et lørdagsarrangement. Der er allerede en del tilmeldte, så det glæder vi os til.
Siden midten af november har vi udover caféen tilbudt hjælp til at udfylde diverse ansøgninger til Udlændingestyrelsen. Det kan være pas, opholdstilladelse, familiesammenføring osv. Vi samarbejder med Jobcenter Vejle omkring dette. Hjælpen ydes af tre frivillige uden for cafétiden.
Behovet for hjælp er stort. Fra 15. november 16 til 7. februar 17, er der således brugt 59 timer på opgaven.
En af udfordringerne er de sproglige vanskeligheder, idet vi ikke har tolkebistand. Vi forsøger
derfor at opbygge en gruppe af frivillige tolke.
Som det fremgår, kræver det mange ressourcer. Vi har derfor aftalt, at forløbet evalueres i marts. Derefter tager vi stilling til, om og i hvilken form det i givet fald skal fortsætte.
Tiden bruges på h
Besøgstjenesten, Vejle
 Hanne Feld skriver:
I løbet af 2016 har vi fået 16 nye besøgsvenner, mens 20 af forskellige grunde er stoppet. En del
af dem er flyttet fra Vejle. Nogle har på grund af egen eller nær familiemedlems sygdom måttet
stoppe, og andre har fået mere arbejde, så det ikke kan indpasses. Endelig har jeg opfordret et par stykker til at stoppe.
En ny besøgsven over 50 er desværre en sjældenhed, men vi er bestemt også glade for de unge/yngre.
De allerfleste besøgsvenner er aktive, men nogle få holder en kortere eller længere pause efter besøgsmodtagers død, på grund af højskoleophold, rejse/arbejde i udlandet eller nyt arbejde, der lige skal ”køres” ind. Heldigvis vender de fleste tilbage for at genoptage besøgene. Status er 70
besøgsvenner og 62 besøgsmodtagere, der får besøg. 24 er på venteliste til at få en besøgsven.
Et godt match mellem besøgsven og besøgsmodtager er, hvad der bestræbes på at opnå, men indimellem viser det sig, at ”kemien” eller andet forhindrer det, så der må forsøges at finde en anden til begge parter.
Besøgsvennerne har modtaget vejledning i at komme ind på ”Mit Røde Kors”, så de bl.a. kan tilmelde sig kurser på landsplan.
I årets løb har besøgsvennerne haft mulighed for at deltage i nytårssammenkomst, udflugten, demenskurser og kursus i førstehjælpsomhed.
 
Patientstøtterne
Liana Ligneul skriver:
Et år som flere andre. Nye frivillige kommer til, og andre holder op af forskellige årsager. Vi har dog i 16 måtte sige farvel til den ene af vore aktivitetsledere, da Kate har været nødt til at prioritere sin tid anderledes (sygdom i nærmeste familie). Stor tak til Kate for hendes store arbejde gennem årene. Håber hun får overskud og lyst til at komme tilbage.
Vi er lige nu 22 gamle og 3 nye patientstøtter, der går på 10 afdelinger. Vi får jævnligt henvendelser
gennem Frivillignet fra  folk, der gerne vil være frivillige i patientstøtterne, så der kommer automatisk nye til.
Neurologisk afdeling er flyttet fra Vejle. I stedet er der kommet en ny afdeling, som patientstøtterne nu er startet op på (febr. 17).
D. 2. marts 17, fejrer patientstøtterne 10-års jubilæum – og det skal fejres!
 
Qnet
Mariann Salskov skriver:
I Qnet har vi haft række planlagte arrangementer i løbet af foråret, det meste af det traditionen tro.
Vores tur til Tirsbæk i juni blev ændret til en tur i Sommerhus på grund af vejret
I juli måned blev der holdt sommerferie, og vores kontakt til kvinderne og deres børn foregår her ved den mere direkte kontakt, som besøg, traveture, snak i telefonen, eller hvis en har brug for det tager vi med ud og shopper i bil, eller til møder med kommunen og meget andet, der kan være mange ting som kan dukke op som vi kan hjælpe med, blot ved at være der.
Vi startede efterårets program den 23. august med en tur til Randbøl Hede, en rigtig dejlig tur med madpakke i det fri, vi havde et enkelt barn med, og der er ingen tvivl om at han nød det, han sad sammen med kusken helt oppe foran.
Vi valgte den 20. september at tage en tur i pandekagehuset i Jelling, men her bad vores kvinder om at få lidt mere tid til hygge i huset, der var for meget aktivitet.
Vi havde en dejlig tur til Vejle Fjord, hvor vi var i Wellness, årets oplevelse for vores kvinder, på denne tur, er der ikke børn med. Et planlagt weekendophold i sommerhus er udsat til april eller maj, da det simpelthen blev for meget for kvinderne, vi skal have aktiviteterne lidt bedre fordelt.
Vi har i efteråret haft Halloween arrangement i Qnet, Vi skal lave juledekorationer i november og have julehygge i december.
Vi er nu 12 frivillige i Qnet hvoraf 4 ikke er aktive, det rydder vi op i i januar og juni, vi har tilknyttet 8 kvinder og 3 børn.

 

Café Q
Bodil Rasmussen skriver:
Café Q har siden oktober16 holdt åbent hver onsdag fra 10-12, hvilket har været en succes. Brugertallet er fortsat stigende. Oftest kommer der fast mellem 6 -9 kvinder. Flere dukker op engang imellem. Kvinderne giver udtryk for, at caféonsdagene er noget, de ser frem til. Et fast holdepunkt. Et sted, hvor de føler sig trygge og kan komme, som de er. Udover hygge og samvær over kaffe og brød, tilbydes fortsat jævnligt små kreative aktiviteter og hjælp til kontakt til kommune og andre instanser. Lige nu en snak og dialog på tværs af gruppen; det, der er mest brug for, og som derfor fylder mest. Café Q og Qnet arbejder sammen omkring forskellige aktiviteter. Fx har vi i efteråret været på Vejle Fjord på et spabadsophold og en tur til Randbøldal. I 17 er der planlagt en lørdag med en dagudflugt til Den gamle By i Aarhus.
Samtidig med udvidet åbningstid i efteråret, blev der ansat 4 nye frivillige. De er alle meget engagerede i arbejdet og er faldet godt til. Lige nu er vi i alt 6 aktive frivillige, der fordeler vagterne, så der er to frivillige pr. gang.
 
Primus Motor
Henning Wichmann
Der er 2 klienter og 5 mentorer i forløbet.
Modellen: 3 mdr. før løsladelsen sættes mentor og klient i kontakt med hinanden. Sammen laver de en plan for tiden efter løsladelsen.
I den virkelige verden fungerer modellen ikke helt. Den første klient kom først i kontakt med sin mentor weekenden før sin løsladelse. Nr. 2 1½ måned før.
Der mangler frivillige – og måske også lidt mere velvilje og planlægning fra systemets side.
 
Telefontjenesten
Gudrun Møller skriver:
Vores telefontjeneste kører som hidtil – nu med 8 brugere.
Vi er glade for vores nye RK-telefonabonnement, der tjenesten meget enkel at administrere.
 
Tøjbutikken
Else Marie Haumann skriver:
30 frivillige fra 18 år og opefter arbejder som frivillige i butikken. Smid Tøjet-kampagnen
var også en del af aktiviteten i 2016, som den bliver det i 2017.  Salget ifm. kampagnen i 2016
var ikke så stort som i 2015, så vi må se på nye tiltag i 2017 for at gøre kampagnen mere spændende.
Vi har igen rundet millionen, og det er vi stolte af. Dette skyldes det fantastiske arbejde, som sorteringen yder. Butikken bugner til stadighed med tøj – virkelig fint tøj!
Også tak for samarbejdet til bestyrelsen – det kører bare på skinner.
Vi glæder os til et nyt år som frivillige i Røde Kors Vejle
 
Café H
Vi startede Café H, Café for hjemløse, op i foråret 2016 med ganske få deltagere.
Caféen er for unge hjemløse, uden noget særligt netværk uden for ”miljøet”, som de gerne skulle holdes ude af!!
8 frivillige og ressourcestærke frivillige bemander cafeen på skift, der har åbent en enkelt
eftermiddag om ugen. Desværre er caféen ikke blevet den succes, som vi havde håbet på, hvorfor vi har besluttet at ”flage” den ud til Parasollen, der ligger midt i Vejles Red Light District og som tiltrækker ca. 150 hjemløse til de såkaldte suppeaftener og andre arrangementer.
Parasollen, der drives af KFUM, er meget interesseret i at huse Café H, der er det eneste tilbud i byen rettet mod unge hjemløse – 33 i Vejle.
De er ligeledes interesserede i arbejdet med at få oprettet et ungeherberg i lighed med andre aktører,
der arbejder med hjemløse – Vejle Herberg, Kirkens Korshær, gademedarbejdere m.fl.
Version Café H 02 starter d. 1. marts og vil have åbent foreløbig 2 eftermiddage/aftener om ugen
 
Vågetjenesten
Marianne Vinkler skriver:
Vågetjenesten Røde Kors i Vejle har i løbet af 2016 haft den glæde at kunne byde 10 nye vågere velkommen, men vi har desværre også måtte sige farvel til 5, dels pga. af alder, sygedom, andre aktiviteter.
Vågetjenesten i Vejle har således pt.21 tilknyttet.
Heraf 2 supporter (telefon og administration).
I løbet af 2016 har Vågetjenesten haft 100 forløb med 379 timer.
Til sammenligning havde vi i 2015 19 våger heraf 3 adm. Der var anvendt
336 timer.
I det forløbne år har vi haft 4 gode evalueringsmøder. Nogle af vågerne har deltaget i førstehjælps- kursus, Flere vil i løbet af 2017 deltage.
Vi har haft et meget positivt møde med Vejle Sygehus omkring samarbejdet,
Hvilket har betydet, at vi har udarbejdet nyt materiale til afdelingerne, dels til opslagstavlerne, dels til skufferne. Det betyder at synligheden på afdelingerne er blevet forbedret væsentligt.
Derudover er alle plejecentre, plejehjem blevet besøgt i løbet af 2016. Disse har også fået det nye materiale, som vi har udarbejdet. Alle de besøgte steder har vi fået stor ros for vores vågetjeneste. Derudover har de været meget glade for vores besøg.  For vågetjenesten betyder det større synlighed og stederne får sat ”ansigt” på vores tjeneste, de bliver mere bevist om at muligheden eksisterer
Alt i alt et meget positivt år for Vågetjenesten i Vejle.
 

Røde Kors Vejles internationale arbejde

Jens B Andersen skriver
Temaet for Røde Kors internationale arbejde har været ”Den gode modtagelse”. Med det antal flygtninge, der pt. ankommer til landet, skulle der være mulighed for at sætte lidt mere intensivt ind – ikke mindst i forhold til de flygtninge, der er kommet inden for de seneste år.
Derfor er et af bestyrelsens mål for 2017 at ´sætte fokus på afdelingens internationale arbejde´. Hvordan denne målsætning konkret udmøntes, vil bestyrelsen drøfte senere. Bl.a. kunne man forestille sig, at flygtninge i højere grad blev inddraget som hjælp i vore genbrugsbutikker og andre af Røde Kors Vejles aktiviteter.
Afdelingen har deltaget i årsmødet for det internationale arbejde på landsplan. På mødet understregede landsledelsen betydningen af det arbejde, som afdelingerne her udøver.
Konkret har Røde Kors Vejle støttet projekter i Laos og Madagaskar med hver kr. 15.000. Begge projekter har fokus på at forbedre børns vilkår i fattige landområder i de pågældende lande

 

Hvad sker der ellers i Røde Kors Vejle?

Vi havde den store glæde i efteråret 2016, at alle de frivillige på Asylcenter Børkop valgte at melde sig ind i RKV. Efter nogle udfordringer med at finde en dato til et fælles møde, er dette nu lykkes, og d. 7. marts tropper alle vores nye frivillige op på Flegmade til en grundig gennemgang af afdelingens aktiviteter, strategier og udfordringer samt et besøg i afdelingens to butikker. Arrangementet afsluttes med et passende traktement. Frivillige fra ”moderafdelingen” er indbudt til at deltage. Aktivitetslederne for de fire aktiviteter, der er lige nu på centret, er naturligvis tilbudt deltagelse i A-forum

2016 var også året, hvor vi for alvor tog fat på en drøftelse af begrebet ledelse. Hvorledes fx kan man stadig tiltrække frivillige ledere på alle niveauer? Hvorledes gør man ledelsesansvaret mindre tyngende – og mere givende? Hvorledes finder afdelingens ledere kræfter og lyst til at fortsætte i jobbet i længere tid, etc.,etc.?

A-forum skal ses som et fællesskabsskabende tiltag, hvor aktivitetslederne får lejlighed til at drøftefælles problemstillinger, fælles oplevelser, fælles udviklingstiltag m.v. Det er derfor en stor glæde for bestyrelsen, at tiltaget har fået en meget positiv modtagelse. Efter første møde, har vi således skaffet en co-aktivitetsleder til patientstøtterne, en ekstra flyttemand til møbelbutikken og et par nye frivillige til et par af vore andre aktiviteter.
Vi glæder os til at følge arbejdet i  A-forum.

Læser man årsberetningen fra både førstehjælp og samaritter, vil man se, at man i begge aktiviteter har oprettet dobbelt aktivitetslederskab. Det samme gælder møbelbutikken, der er gået et skridt videre med en trekløver PPL- ledelse (Poul, Poul og Lissie!!), der har ansvar for forskellige områder af butiksdriften.

Næste år – og de følgende år – vil vi kikke på andre af de store aktivitetsområder, der efterhånden er blevet så omfattende – og differentierede, at der skal lederteams til for at klare opgaven, hvis det fortsat skal være sjovt og givende at være frivillig.

Vi starter løbende lokale aktiviteter, når vi møde behovet for handling. Som sagt forsøgte vi i 2016 at starte et ungeherberg ifm. Café H, café for hjemløse. Projekt Ungeherberg blev beskrevet og afleveret til Vejle Kommune, der pure afviste behovet for endnu et herberg, idet der iflg. dem kun var 6 hjemløse i kommunen .Vi fortsætter vores forsøg på at realisere projektet sammen med andre aktører på området. Vi håber, at der skulle være skyts nok til at skyde Vejle Kommunes tal ned, når resultatet af den seneste hjemløsetælling foreligger lige om lidt……

Vi har udfordringer med at finde frivillige til vores nye møbelbutik. Vi har efterhånden prøvet alt for at tiltrække de grupper, der normalt ville være interesserede, men uden held. I stedet prøver vi nu at rekruttere fra grupper uden for vores normale rekrutteringssfære, som fx Asylcenter Jellinig, Jobcentret, brugere af vore sociale aktiviteter, Kriminalforsorgen, URK etc. – og har faktisk fået 5 butiksfrivillige via disse kanaler.

 
Tak til alle frivillige i Røde Kors Vejle for et godt år
 
Lene Thorborg
Formand

 

Denne side bruger cookies. Ved at klikke dig videre på siden, accepterer du dette. Læs mere om cookies...