Beretning 2015

Formandsberetning – Røde Kors Vejle

Tilbagemelding på Røde Kors Vejles (RKVs) mål for 2015

1. Øge antallet af medlemmer:
Der er ikke blevet lagt en strategi på området. De frivillige er dog blevet opfordret til at melde sig ind i RK i.f.m. underskrivelsen af frivilligaftalen.
Desforuden er RKV aktiv i medierne – in casu: de lokale medier, når der foregår for offentligheden interessante events o.l. i afdelingen.
RKV har haft en tilgang på ca. 20 nye medlemmer i 2015.

2. Løbende vedligeholdelse og udbygning af hjemmesiden www.rkvejle.dk
Webmaster Lars Poulsen skriver (lidt omformuleret og forkortet)
Formålet med hjemmesiden er at informere om RKVs mange aktiviteter. Målgruppen er, eksisterende og potentielle frivillige, medlemmer og bidragsydere. Da hjemmesiden blev lavet, var det intentionen, at de enkelte aktiviteter løbende skulle informere om deres arbejde gennem små historier, film og billeder. For dog at have noget på siden at starte med, blev det eksisterende materiale, der var udfærdiget gennem tiden, lagt ud. Dette skulle så på sigt erstattes af nyt og spændende materiale fra de forskellige aktiviteter.
Dette er desværre ikke sket – bortset fra 2-3 aktiviteter, der er meget flittige med løbende at lægge materiale ud. Alle aktiviteter er blevet bedt om at finde en PR-ansvarlig, hvilket blot er sket i et par enkelte tilfælde.
Forståeligt nok har de forskellige aktiviteter fuldt ud nok at gøre med at passe det daglige, frivillige arbejde. Hjemmesiden kommer i anden række.
Når man kommer udefra og besøger hjemmesiden, får man indtrykket af en afdeling, hvor det meste står stille, hvilket ikke er tilfældet. Tværtimod.
Vi forsøgte os også med en elektronisk bookingkalender til vore lokaler på Flegmade. Ideen var god nok, men det virkede simpelt hen ikke, så nu er vi tilbage på papir igen!
Genbrugsbutikken har fået sin egen interne hjemmeside, hvor de læggervagtplaner, dokumenter m.v. ud. Hjemmesiden er en elektronisk udgave af den opslagstavle, der hænger i butikken og skal med tiden afløse denne. Hjemmesiden skal vedligeholdes af personalet selv.
Se forslag til strategi for 2016.

3. Løbende starte nye aktiviteter op i RKV, hvor dette måtte være påkrævet
I 2015 lancerede afdelingen Unet – netværk for unge mænd, der har svært ved både at fastholde et job og gennemføre et uddannelsesforløb, efter en henvendelse fra Jobcentret på Vejle Kommune. Et godt initiativ, syntes vi i afdelingen. Det lykkedes os at finde 6 frivillige unge/yngre mænd, der selv havde fumlet rundt, men som nu havde fundet deres plads i uddannelse/job og derfor gerne ville være mentorer for andre unge mænd med problemer.
Desværre viste det sig, at Ve. Kom. alligevel ikke kunne finde egnede brugere, hvorfor projektet haltede afsted indtil vi lukkede det sidst på året.
En uge efter vi havde opgivet Unet, fik vi en henvendelse fra studievejledningen på et af de lokale gymnasier, der havde en del unge mænd, som de gerne ville have med i projektet.
Samme uge kom der endnu en henvendelse fra Spor 18, der ligeledes havde en del, der kunne profitere af deltagelse i netværket.
Måske genopliver vi det – senere i 2016?
I 2015 er der startet cafeer op i Qnet + Integration, der har til formål at tiltrække brugere,
der har brug for et mere uformelt samvær med andre. Læs mere i årsrapporterne

4. Løbende at have fokus på genbrugsbutikken – Flegmade 11A –m.h.p. at optimere indtjeningen
Tallene taler for sig selv! Det går fantastisk godt i butikken. Kunderne strømmer til. Det samme gør Røde Kors ére fra resten af landet, der kommer til Vejle for både at studere butiksæstetik og kundebetjening. Se årsrapporten fra butikken.

5. Etablering af genbrugsbutik i Jelling – herunder etablering af et godt samarbejde mellem Asylcenter Jelling og den kommende RK-butik
Der er brugt meget energi og tid med et finde et butikslejemål i Jelling, der både var egnet til formålet OG til at betale.
Dette har vist sig at være mere end almindeligt svært.
Prisen på de lejemål, som vi har set og vurderet sammen med Konsulent John Vestergaard, har været så høj, at en butik aldrig nogensinde ville kunne blive rentabel i Jelling.
Ærgerligt. Vi – Asylcenter Jelling og RKV – havde nemlig designet et samarbejdsprojekt, der skulle bidrage til, at asylansøgerne kom ud af AJ og over i en arbejdslignende situation. En af ideerne var en systue, hvor asylansøgerne både kunne fremstille egne kreationer til salg i butikken (skulle være lovligt!) og også lave forskellige reparationsopgaver(også lovligt!) + arbejdsprøvning i butikken på forskellige niveauer.
Det hele er lagt i mølpose – måske til senere brug?

6. Fokusere på og kvalitetssikre igangværende aktiviteter

 • Sker gennem dialog mellem:
  Bestyrelse og aktivitetsledere
  Formandsskab og aktivitetslederne
  Gennem tilbud til alle frivillige om efteruddannelse
 • Landsindsamlingen: LI 2015 viste en fremgang på 27%. Et flot resultat, der imidlertid ikke kunne få den gamle indsamlingsleder til at blive på posten.
  Han blev afløst af et team på 2 fra bestyrelsen, der er i fuld gang med at reorganisere hele indsamlingsproceduren under kyndig vejledning af en konsulent fra Landskontoret.
  Desforuden er RKV indgået i et samarbejde med UCL, hvor en gruppe studerende får til opgave at komme med forslag til en ny og spændende måde at organisere
  LI på. NB: Afdelingen er ikke forpligtet til at bruge resultaterne.
  Vi afventer LI2016 med spænding!
 • Førstehjælpen: 2015 var året, hvor vi fik vores egen førstehjælpsinstruktør. Henrik Mamsen blev uddannet tidligt forår og har arbejdet gratis for afdelingen – som tak for uddannelsen – resten af 2015. Der er således kommet godt gang i førstehjælpen i RKV, hvilket afspejles i de meget gunstige tal for aktiviteten. Se årsberetningen

7. Fortsætte og udbygge samarbejdet med offentlige instanser og andre frivillige organisationer omkring udviklingen af nye sociale tiltag for sårbare grupper – samt fortsat udvikling af eksisterende aktiviteter (se 6)
Alle netværksaktiviteterne i RKV – Qnet, Mnet, Integration, Unet – er udviklet i samarbejde med Ve. Kom. Vågetjenesten ligeså. Sygehusbesøgstjenesten er udviklet sammen med Regionshospital Lillebælt

Café H (for hjemløse) er et samarbejde med Vejle Herberg
Desforuden arbejder RKV sammen med Vejle Krisecenter, Mødrehjælpen, Red Barnet og Børns Voksenvenner.
Kort sagt: RKV samarbejder med alle de lokale aktører, der er relevante for et projekt.

 

Årsberetninger fra aktiviteterne 2015

Førstehjælpen
I det forgangne år har førstehjælpen genereret et overskud på kr. 69.000.
Med de tre nye instruktører, der er kommet til, vil afdelingen udbyde:
Færdselsrelateret førstehjælp hver 14. dag
12 timers kurser en gang om måneden
”De kære Børn” en gang om måneden
Samt pleje de eksisterende aftaler – med Designskolen i KO, køreskoler, diverse taxa-selskaber m.v.

Samaritterne
Der er 24 aktive samaritter. Rimelig tilgang af nye. Derfor ikke noget større behov for hjælp udefra til at klare alle opgaverne. Dog et underskud af teamledere p.g.a. sygdom, hvorfor vi har været nødt til at ”importere ” teamledere udefra. Ny netværksgruppe m. Herning, Give og Ejby. Vi hjælper hinanden i netværket uden at betale andet end kørsel. Vi har derfor ikke været nødt til at købe os til vagter i 2015. Netværket er også behjælpelig med uddannelse af samaritter.
Den helt store vagt er som sædvanlig Jelling Musikfestival.

Besøgstjenesten
Vejle: 74 besøgsvenner, hvoraf 62 er aktive – 3 endda med 2 besøgsmodtagere, så 65 besøgsmodtagere får hjælp.
21 besøgsvenner er kommet til i 2015. Lidt større afgang, da mange er stoppet p.g.a sygdom, flytning m.v. Nogle har vi måttet ”opsige”. Andre er blot blevet væk.
Der er kun 17 besøgsvenner over +65. Et problem, da mange ældre ønsker en jævnaldrende besøgsven
Jan: Nytårskur med 21 deltagere
Jun: Sommereudflugt – sammen med resten af RKV -10 besøgsvenner deltog
Jubilæer: 4 10-års jubilæer
Arrangementer: Kursus i demens, kursus i sundhed for de over 75-årige sammen med
Besøgstjenesten i Jelling

Jelling: 18 aktive besøgsvenner. Tilgang på 2 nye (lige nu). 2 personer venter på at få en besøgsven.
Arrangementer: Udflugten i juni og julehygge i dec. (kun for Jelling)
Sammen med Vejle: kursus i sundhed for de over 75-årige

Mnet
Faste brugere: 3-4 mødre med børn i alderen 5. mdr. til 2 år.
Hertil en del mødre, der af og til har gjort brug af netværket.
I sommeren 2015 var 4 familier fra Mnet på familiecamp i Svendborg. I alt 4 mødre, 2 fædre og 12 børn.
Fremadrettet: Mnet bliver til et familienetværk. En del af børnene fra disse familier vil være ældre end den nuværende ”flok”. Der vil i højere grad skulle arbejdes psykosocialt med børnene.
Der er 5 faste frivillige i netværket.

Qnet og Café Q
Der er 6 frivillige i Qnet, 6 frivillige i Café Q og 8 kvinder + et antal børn, der bruger netværket fast + en del kvinder, der har brugt netværket mere sporadisk. Vel omkring 20 i 2015
Cafe´Q er et nyt tiltag i 2015. 6 af de frivillige passer på skift cafeen, der ligge hver anden onsdag om formiddagen.
Arrangementer: Løveparken i maj, grill i Tirsbæk i august, besøg i sommerhus i august.
Desforuden en aften om stalking.
Et par af de frivillige har deltaget i et bisidderkursus i Vejle Frivilligcenter.

Integration
Der er p.t. 10-13 frivillige i cafeen og 12-15 i kontaktpersonordningen. Da der er overlap, er der vel i alt ca. 22-24 frivillige i integration.
Der er kommet en del nye frivillige til i 2015, især i cafeen. En del af disse nye frivillige kommer fra Venligboerne, Vejle. Disse har tidligere forsøgt sig med en café-aktivitet i andet regi, men er nu altså i RKV.
Arrangementer: Nytårskur i starten af 2016 med deltagelse af 37 voksne og 10 børn.
Cafeen afholdes hver tirsdag med deltagelse af ca. 15 flygtninge hver gang. Der kommer både mænd, kvinder og børn.
Hver fredag står den på fodboldtræning i Grejsdalen, som en frivillig står for.

Vågetjenesten
Der er p.t. 19 aktive vågere.
Timer i 2015: 336 fordelt med 172 t. på sygehuset, 68 t. på plejecentre og 96 timer i
Hjemmeplejen.
Der er kommet ny aktivitetsleder i vågetjenesten pr. 1. jan.
Der er også en lille tilgang af vågere på 2, men desværre også et par langtidssygemeldinger. En ny telefonpasser er der – heldigvis! – også kommet til.

Sygehusbesøgstjenesten/patientstøtterne
Der er 25 frivillige i aktiv tjeneste. De fleste af disse har været patientstøtter i flere år.
I sommeren 2015 deltog 5 patientstøtter fra RKV i RKs sommerhøjskole sammen med en masse andre frivillige, med hvem de mødes 4 gange årligt til eva- og planlægningsmøder.
For første gang uddeltes Vandrefuglen (en Kaj Boysen-fugl) til årets patientstøtte. Modtageren har været med til at starte aktiviteten op og har været trofast patientstøtte lige siden.
Julegaven fra sygehuset til patientstøtterne var en flot Kähler-vase – de samme gaver, som det øvrige personale fik.
Kate underviser i MIP, Medmenneskelighed i Praksis.

Telefontjenesten i Jelling
For øjeblikket ringes der hver morgen til 8 borgere. Der ringes fra en RK-telefon, der er stillet til rådighed af afdelingen. Telefon med tilhørende udstyr, telefon, adresselister og logbog, skifter for en uge ad gangen mellem de 6 ”ringere”.
Telefontjenesten er løbende i kontakt med områdets sundhedsvejleder, som giver besked, hvis en borger gerne vil vide noget om telefontjenesten.
I løbet af året har der været afholdt 3 møder, hvor der blev udvekslet oplysninger og erfaringer og lavet vagtplan for næste periode. Derudover udveksler ”ringere” og tovholder løbende situationsbeskrivelser og tilretter personlister og vagtplaner.

Butikken
Pt 28 frivillige – både lidt til- og afgang.
Inger Thomsen, som vi sagde farvel til i 2015 nåede at være i butikken i 23 år.
Der afholdes 4 årlige fyraftensmøder, som alle i butikken deltager i.
Vi blev overrumplet af Smid Tøjet-kampagnen. Der kom dobbelt så meget tøj ind som sædvanligt i den periode, kampagnen varede.
I 2016 er vi bedre forberedte og har bl.a. planer om 2 markedsdage d. 9. og 16. april.
Butikken har haft indbrud 2 gange i 2015, og der stjæles stadig en del i butikken i hverdagen. Vi gør, hvad vi kan for at forhindre det.
Vi har en stor omsætning og en meget velfungerende butik.
Jeg er en glad aktivitetsleder, som glæder sig til nye udfordringer i 2016.

Sorteringen
Pt 12 faste ansatte + en afløser og 3 meget dygtige chauffører.
Arrangementer: 2xcatwalk på Sofiegården. God underholding af beboerne og sjovt for os
modeller.
Vi har startet et godt samarbejde med Vejle Kommune ang. tøjcontainere på kommunens pladser.
Vi har startet vores egen hjemmeside, hvor vi lægger vagtplaner, telefonnumre etc, således at vi kan se alle oplysninger hjemmefra.

Nørklerne
Vejle: 18 aktive nørklere.
I 2015 blev der strikket 485 stk. børnetøj, der blev sendt til Kliplev.
Arrangementer: Julefrokost på Neptun, hvor alle deltog
Sommerudflugt: (for alle i RKV) 8 nørklere deltog i den årlige sommerudflugt, der gik til Assens.
Nørklerne har været i RK-huset 17 tirsdage i 2015 og har købt garn for kr. 3.600
Børkop: 18 aktive nørklere
I 2015 blev flg. sendt til Kliplev: 45 syede poser, 6 strikkede tæpper, 2 par strikkede underbukser, 34 undertøjssæt, 10 babyhuer, 3 par babyleggings, 42 par babyfutter, 1 skjorte, 4 pigebluser, 99 nederdele, 1 par leggings, 206 sweaters, 2 halsedisser, 3 par vanter, 127 par strømper + en strikket bamse. Desforuden blev der strikket 205 små huer til Innocent smoothies-flasker.
Der er fint fremmøde hver onsdag formiddag. Årets julefrokost blev til en nytårsfrokost
først i januar, der blev afholdt i Englystcentret i Børkop.
Vi besluttede at hele novembers produktion skulle gå til det nye asylcenter i Børkop. Sendingen blev modtaget med stor tak.

 

Røde Kors Vejles internationale arbejde

Frivillig på studietur
Tidligere foregik opvask, mens kvinderne sad på jorden, tæt på den beskidte jord og med dyr pilende omkring. Nu sikrer vaskestativer i en meters højde, at opvask kan ske stående. Det er med til at fremme hygiejnen og nedsætte omfanget af alvorlige, vandbårne sygdomme som f.eks kolera.
Opvaskestativerne og oplysning om hygiejne er blot et eksempel på, hvordan beboerne i en række fattige togolesiske landsbyer har fået stor gavn af den udviklingsbistand, som ydes via Røde Kors.
Togo er ét af verdens fattigste lande, hvor børnedødeligheden er stor, og adgangen til rent vand er stærkt begrænset. Vi så, hvordan Røde Kors har bygget latriner og brønde som er med til at sikre, at blandt andet skolebørn kan få friskt vand og træning i at vaske hænder efter toiletbesøg. Det har stor betydning.
HIV/AIDS har også stor udbredelse i Tog, og her har Røde Kors gennem mødreklubber i landsbyerne projekter, hvor togoleserne lærer om, hvordan man undgår at få HIV og AIDS. Undersøgelser viser, at når togoleserne lærer om beskyttelse m.v. falder antallet af HIV-smittede markant.
I starten af december 2015 var jeg på en studierejse til Togo sammen med 11 andre frivillige fra hele Danmark, hvor vi så effekten af den udviklingshjælp, som Danmark er med til at yde qua bl.a. de enkelte Røde Kors afdelingers venskabsprojekter.
Som frivillig på studietur er jeg forpligtet til at holde oplæg/foredrag om turen til Togo, for at udbrede kendskabet til Røde Kors´ venskabsprojekter, og jeg har siden holdt 5 – 6 foredrag rundt i Danmark og skal yderligere holde 4 – 5 foredrag efterfølgende.
(Marian Halberg)

Beretning fra den ansvarlige for afdelingens internationale engagement:
Afdelingen af Røde Kors i Vejle har altid betragtet det internationale arbejde som centralt for det image Røde Kors skal have i den brede befolkning – det var jo der, det hele startede i 1863.

Det lokale frivillige arbejde kan betragtes som det ene vigtige ben, medens det internationale kan betragtes som det andet.

Derfor har der også været stor villighed i vores bestyrelse til at støtte nogle af de venskabsprojekter, som Røde Kors centralt har anbefalet.

I slutningen af 2014 bevilgede vi således kr. 10.000 til venskabsprojekter i Myanmar, kr. 10.000 til Cambodia og kr. 10.000 til Nepal. De to første projekter primært til forbedring – bredt sagt –af sundheden i de pågældende lande, medens projektet i Nepal er kommet til at handle primært om katastrofeforebyggelse. Nepal ligger jo i en jordskælvszone og blev i foråret 2015 ramt af et voldsomt jordskælv, hvor mange mistede livet.

Der ligger et stort arbejde i at formidle viden om de mange fremragende projekter som Røde Kors har gang i i mange fattige lande for derigennem at dokumentere, at danskernes ”støttekroner” kommer ud, hvor behovet er størst. Bl.a. derfor har to bestyrelsesmedlemmer fra Røde Kors Vejle været på et formidlingskursus arrangeret af Røde Kors centralt.

Et bestyrelsesmedlem deltog i efteråret sammen med andre Røde Kors-frivillige i en rejse til et projekt i Togo, som vi skal høre mere om.

På det første møde i den nye bestyrelse, skal der tages stilling til, hvilke venskabsprojekter afdelingen skal støtte i 2016.
(Jens Andersen)

 

Hvad sker der ellers i Røde Kors Vejle?

Røde Kors Vejle er en meget levende afdeling, hvor der hele tiden sker nye og spændende ting. Afdelingen havde en forrygende sommerudflugt til Assens, hvor mange frivillige deltog. I afdelingen forstår vi nemlig at hygge sammen på tværs af både aktiviteter og alder.
Det er også en afdeling, hvor vi hjælper hinanden, som fx her i efteråret, hvor vi skulle finde en ny aktivitetsleder til Vågetjenesten, da vores aktivitetsleder gennem flere år ønskede at trække sig fra posten. Vi satte stillingsopslag i dagspressen, på hjemmesiden /Facebook + Regionhospital Lillebælts intranet. Uden resultat, desværre. Til sidst rettede vi en appel til alle aktiviteterne om hjælp, for måske var der her en frivillig, der kunne tænke sig aktivitetslederopgaven. Der var straks bid. Ikke kun fra én, men fra hele to frivillige, der tilbød deres assistance. Det skal lige tilføjes, at begge disse er frivillige i flere aktiviteter i RKV i forvejen.
Alle finder hele tiden på nye ting for at gøre deres aktiviteter bedre og mere tidssvarende.
Ikke så underligt, at det ikke er svært at rekruttere nye frivillige til opgaver i RKV
Iflg. sidste ”håndoptælling” har RKV ved årsskiftet ca. 320 frivillige.
Vi har også været så privilegerede at få 2 sponsorer i 2015. Sara fra 9. kl. på en lokal skole
fik den storslåede idé at bage for Røde Kors Vejle i december. Lækkerierne solgte hun til sukkerhungrende kammerater på skolen. Overskuddet på kr. 700 blev afleveret i en plasticpose til afdelingen.
Frisør Mette Schmidt klippede gratis d. 1. dec. Overskuddet på kr. 6.200 skulle gå til lokale formål i RKV.
Da formanden besøgte butikken for at få taget et foto af os + en kæmpe check, fortalte hun, at det havde været så stor en oplevelse for både hende selv og personalet, at hun regnede med at gentage successen næste år. Begge donorer har naturligvis optrådt på både hjemmeside og Facebook, hvor de fik en masse likes.
I de sidste par måneder har bestyrelsen haft meget travlt med at finde et butikslejemål i Vejle, hvor vores nye møbelbutik kan rykke ind. Det har vi fundet, men mere om dette næste år.
Heldigvis har flertallet af de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg if.m. generalforsamlingen meddelt, at de fortsætter. Dejligt da bestyrelsen for RKV er både meget aktiv og initiativrig. Tak for det.

Tak til alle frivillige i Røde Kors Vejle for et godt år.

 

Vejle d. 25. februar 2016

Lene Thorborg
Formand

 

Denne side bruger cookies. Ved at klikke dig videre på siden, accepterer du dette. Læs mere om cookies...